Oktober 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen Sept. 2005 en eerder

Belgian_Birds forum  (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

Ooievaars te Daknam  (nieuwspagina)

 

Actuele trekvoorspelling op website Vogelwerkgroep ZW-Vl.

Recente foto's op groter formaat, zie fotoalbum 2005 

Persbericht Grote Zilverreigers in de reservaatzone Donkmeer, Berlare (vzwDurme)

Informatie over de vogelgriep  (met richtlijnen voor vogelkijkers) 

 

                                                                                                                                                                     

31 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief nog aanwezig AUT, EVJ
Durmemeersen Hamme Grote Gele Kwikstaart langs Durme in Polderbroek EVJ
29 Molsbroek Lokeren 7 Grote Zilverreigers en 1 Roerdomp 's morgens in de moerasvlakte ('s namiddags niet meer gezien) AUT, DCM
Molsbroek Lokeren Visarend, rond 17u over de moerasvlakte richting Z (komende van Hamputten) STC
Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) nog ter plaatse DBW
Donkmeer Berlare Nog 2 Grote Zilverreigers 's avonds op slaapplaats in de reservaatzone (kolonie Blauwe Reigers/Aalscholvers thv. eendenkooi) EVJ
Hamputten  Waasmunster Hybride m. Kuifeend X Witoogeend opnieuw aanwezig EVJ
Moervaartmeersen Sinaai Kleine Bonte Specht 's morgens roepend in populierenbos EVJ
Rijkenhoek Zele ca. 50 Patrijzen en 12 Roeken op weiland ENM
28 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Aan de afgraving nog 2 Witgatjes, 3 Watersnippen, 2 Waterrallen, 3 overvliegende Barmsijzen (EVJ), 18 Sijzen en ca. 8 Rietgorzen. Op akker naast afgraving 's avonds 21 Boomleeuweriken pleisterend (EVJ). Geen Hop te zien EVJ, VAC
27 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Hop  , 's middags in boomgaard naast de afgraving (eerst auditief en daarna in vlucht waargenomen). Aan de afgraving nog 2 Witgatjes, 1 Watersnip, 2 Waterrallen, min. 26 Kramsvogels en ca. 10 Rietgorzen VAC
Donkmeer Berlare Nog minstens 2 Grote Zilverreigers op slaapplaats in reservaatzone (kolonie Blauwe Reigers/Aalscholvers)  NEP, MAJ, CLP
Molsbroek Lokeren Blauwe en Bruine Kiekendief in de moerasvlakte AUT, CLP, CRM, NEP
26 Molsbroek Lokeren Roerdomp 's middags zonnend in de moerasvlakte. Daar ook overvliegende Barmsijs NEP, DCM, CLP, CRM, AUT
Heikant Zele 6 Wulpen, rond 18u overvliegend richting N (Molsbroek) DHF
Durmemeersen Hamme Nog een late Boerenzwaluw te St-Anna VEA
25 Durmemeersen Waasmunster Nog een late Boomvalk VEA
23 Scheldebroeken Berlare

Resultaten trektelling Aubroeck (7u50 tot 16u30): 

379 Aalscholvers, 3 Buizerds, 4 Sperwers, 1 Slechtvalk (waarschijnlijk plaatselijke vogel), 1 Torenvalk, 2 Goudplevieren, 6 Kieviten, 613 Houtduiven, 9 Boomleeuweriken, 929 Veldleeuweriken, 470 Graspiepers, 13 Witte Kwikstaarten, 46 Kramsvogels, 177 Koperwieken, 24 Grote Lijsters, 2 Roeken, 360 Spreeuwen, 2917 Vinken, 857 vink spec., 31 Kepen, 17 Putters, 10 Sijzen, 18 Kneu's, 1 Kruisbek, 2 Appelvinken en 220 Rietgorzen  (totaal 7112 vogels).

Resultaten halfwekelijkse telling (ter plaatse):

19 Aalscholvers, 45 Canadese Ganzen, 21 Nijlganzen, 1 Sperwer, 4 Buizerds, 2 Torenvalken, 4 Smienten, 9 Kleine Mantelmeeuwen, 18 Watersnippen, 1 Witgatje, 4 Patrijzen, 1 Grote Bonte Specht, 1 Kleine Bonte Specht, 1 Ransuil, 1 Steenuil, 1 Roodborsttapuit, 1 Waterpieper, verschillende Graspiepers, 3 Zwarte Mezen en 1 Gaai  (VDA, VOR, HUA e.a.)

ENM, EVJ, VOR, HUA, VDA, DMD, THS, DTS, DTE
Donkmeer Berlare Nog 4 Grote Zilverreigers in de reservaatzone. 's Avonds samen op slaapplaats thv. eendenkooi. Verder daar ook nog min. 1 Watersnip (hooiland) en 1 Witgatje aan put 12 EVJ, MEG, DHF e.a.
22 Donkmeer Berlare Nog 4 Grote Zilverreigers in de reservaatzone. 's Avonds samen op slaapplaats thv. eendenkooi EVJ, STC
Veldeken Zele Kerkuil ENM
Daknamse meersen Daknam 3 Watersnippen op de Rotten en 5 overtrekkende Buizerds DUP
Belsele Sint-Niklaas Kuifmees (ringvangst) in wijk Wijnveld DEG
21 Molsbroek Lokeren Overvliegende Goudplevier en nog een late Boerenzwaluw 's middags boven de moerasvlakte CRM, CLP, NEP, AUT, DCM e.a.
20 Sombeekse meersen Waasmunster Bosuil roepend thv. Wareslagestraat VDP
19 Donkmeer Berlare Nog zeker 3 Grote Zilverreigers in de reservaatzone NEP
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling (ter plaatse):

4 Dodaars, 10 Aalscholvers, 16 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 2 Indische Ganzen, 2 Buizerds, 3 Torenvalken, 5 Kleine Mantelmeeuwen, 28 Watersnippen, 2 Groene Spechten, 1 Roodborsttapuit, 8 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 1 Ringmus, 3 Gaaien en 10 Rietgorzen.

Trektelling in Aubroeck (9u-11u & 12u15-15u20):

1 Grote Zilverreiger, 3 Buizerds, 4 Sperwers, 85 Kieviten, 17 Graspiepers, 24 Veldleeuweriken, 2 Grote Lijsters, 13 Koperwieken, 84 Vinken, 4 Kepen, 1 Ringmus en 264 Spreeuwen

VDA, VOR
18 Molsbroek Lokeren 2 Grote Zilverreigers, 's middags overvliegend naar NO (mogelijk 2 van de 4 vogels die op 17 okt. nog aan de Donk zaten). Verder ook 4 Appelvinken overtrekkend CRM, CLP, AUT
Donkmeer Berlare Nog zeker 2 Grote Zilverreigers rond 17u30 in bomen reservaatzone thv. eendenkooi (kolonie) EVJ
Lokerse moervaartmeersen Eksaarde ca. 100 Grauwe Ganzen overtrekkend, 1 Witgatje, 2 Oeverlopers, 3 Watersnippen en een groepje Rietgorzen pleisterend VAC
17 Donkmeer Berlare Nog zeker 4 Grote Zilverreigers aanwezig ('s avonds tegen 18u50 alle 4 op de slaapplaats thv. de eendenkooi (kolonie) MEG, HEJ, EVJ, NEP
Durmemeersen Hamme Een Beflijster (ad.m)  werd geringd in de Moortelstraat  HEM
Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (onv. m) ter plaatse, Boomleeuwerik en Kruisbek 's middags overvliegend  CRM, AUT, DCM
Langevelde Zele 4 Wulpen op weiland ENM e.a.
16 Donkmeer Berlare De 14 Grote Zilverreigers vlogen 's morgens weg naar ZZW (over Kalkense meersen). Later vlogen zeker 6 vogels terug naar het Donkmeer. 's Namiddags pleisterden opnieuw 8 vogels aan put 13 en 14 (reservaatzone Donkmeer). Deze gingen 's avonds opnieuw slapen thv. de eendenkooi (reservaatzone, locatie kolonie Blauwe Reigers & Aalscholvers). Foto's op groter formaat, zie fotoalbum 2005. Rond 15u vloog ook een Smelleken over naar Z  (EVJ, WIL) CLP, CRM, ROE, WIL, EVJ, MAJ, DSW, MEG e.a.
Durmemeersen Hamme 7 Grote Zilverreigers rond 11u20 overvliegend vanuit W naar O  (zeer waarschijnlijk deel van de groep uit Berlare) VHF e.a.
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

11 Dodaars, 35 Aalscholvers, 26 Blauwe Reigers, 95 Grauwe Ganzen, 18 Canadese Ganzen, 6 Nijlganzen, 1 Boeregans, 3 Buizerds, 5 Torenvalken, 64 Wilde Eenden, 7 Wintertalingen, 38 Kokmeeuwen, 16 Stormmeeuwen, 2 Kleine Mantelmeeuwen, 360 Kieviten, 36 Watersnippen, 47 Meerkoeten, 38 Waterhoenen, 30 Patrijzen, 5 Groene Spechten, 3 Grote Bonte Spechten, 3 Steenuilen, 1 IJsvogel, 1 Grote Gele Kwikstaart, 15 Witte Kwikstaarten, ca. 10 Roodborsten, 1 Boomkruiper, 7 Graspiepers, 56 Veldleeuweriken, 16 Grote Lijsters, 82 Koperwieken, 1 Zwarte Roodstaart, 11 Ringmussen, 15 Kneu's, 7 Kepen, 4 Gaaien en 5 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR

Grote Zilverreigers, reservaatzone Donkmeer. Foto: Joris Everaert

 

15 Donkmeer Berlare 14 Grote Zilverreigers afwisselend aan put 13 en 14 (reservaatzone) en put in nabijgelegen Polsmeersen. Dat is een record voor onze regio . Let op ! De vogels zijn schuw en vliegen dus snel op (tenzij men ge´nstalleerd is voordat de vogels toekomen, zie foto's). 's Avonds vanaf ca. 17u50 kwamen ze opnieuw allemaal slapen in de bomen thv. eendenkooi (reservaatzone, locatie kolonie Blauwe Reigers & Aalscholvers). Daar zijn ze op afstand gemakkelijk te bewonderen EVJ, STC, MEG, DPE
Nieuwdonk Berlare Kruisbek auditief MEG, ROE
Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) pleisterend, en overtrekkend nog 17 Boomleeuweriken, 2 Grote Gele Kwikstaarten, 4 Kruisbekken en 1 Barmsijs  EVJ
Molsbroek Lokeren

Maandelijkse watervogeltelling (winterperiode):

6 Dodaars, 7 Futen, 2 Knobbelzwanen, 16 Aalscholvers, min. 14 Blauwe Reigers, 182 Canadese Ganzen, 4 Nijlganzen, 786 Wilde Eenden, 126 Slobeenden, 35 Wintertalingen, 23 Krakeenden, 2 Pijlstaarten, 8 Smienten, 12 Kuifeenden, # Waterhoenen en Meerkoeten, 24 Watersnippen, min. 8 Waterrallen en min. 3 IJsvogels  

EVJ
Hamputten Waasmunster 4 Dodaars, 34 Futen, 25 Canadese Ganzen, 52 Wilde Eenden, 22 Krakeenden, 105 Kuifeenden, 10 Tafeleenden, 32 Meerkoeten en 2 Waterrallen  EVJ
Ten Reyen Waasmunster 3 Futen, 16 Aalscholvers, 75 Wilde Eenden, 16 Kuifeenden, min. 18 Waterhoenen en 6 Meerkoeten  EVJ 
E3 putje Waasmunster 1 Fuut, 12 Boereganzen, 6 Canadese Ganzen, 13 Wilde Eenden, 8 Waterhoenen en 4 Meerkoeten EVJ
Donkmeer Berlare 4 Dodaars, 48 Futen, 195 Aalscholvers, min. 39 Blauwe Reigers, 14 Grote Zilverreigers (zie boven), 11 Boereganzen, 72 Canadese Ganzen, 38 Nijlganzen, 345 Wilde Eenden, 25 Smienten, 75 Slobeenden, 22 Krakeenden, 48 Wintertalingen, min. 35 Waterhoenen, min. 64 Meerkoeten, 2 Witgatjes, 2 Waterrallen en min. 4 IJsvogels  EVJ, STC
Nieuwdonk Berlare 2 Dodaars, 4 Futen, 281 Canadese Ganzen, 8 Nijlganzen, 2 Indische Ganzen, 3 Grauwe Ganzen, 74 Smienten en 144 Meerkoeten EVJ, STC

Grote Zilverreigers, reservaatzone Donkmeer. Foto: Joris Everaert

 

14 Donkmeer Berlare 13 Grote Zilverreigers 's avonds op slaapplaats in bomen thv. eendenkooi (reservaatzone, locatie kolonie Blauwe Reigers & Aalscholvers) (EVJ). Aan put 13 en 14 (reservaatzone, nabij ingang Nieuwdonk) werden 's morgens, op de middag en 's avonds tot rond 18u20 al tot 11 vogels opgemerkt (NEP, MEG, EVJ). In de omgeving ook nog Boomklever, Grote Gele Kwikstaart en min. 30 Sijzen EVJ, NEP, MEG
Molsbroek Lokeren 1 Grote Zilverreiger 's avonds in de weilanden STC
Kalkense meersen Laarne Grote Pieper nog steeds pleisterend CRM
Molsbroek Lokeren 6 Kruisbekken en 1 Appelvink 's middags overvliegend CRM, NEP

Grote Zilverreigers op slaapplaats aan Donkmeer. Foto: Joris Everaert

 

13 Donkmeer Berlare 8 Grote Zilverreigers 's morgens pleisterend aan put 14 (reservaatzone, nabij ingang Nieuwdonk) NEP
Kalkense meersen Laarne Grote Pieper 's avonds pleisterend in de Broekmeers CRM
12 Donkmeer Berlare 6 Grote Zilverreigers pleisterend aan put 14 (reservaatzone, nabij ingang Nieuwdonk) NEP
Molsbroek Lokeren Nog 1 Grote Zilverreiger pleisterend in de moerasvlakte SYP
Molsbroek Lokeren Onv. mannetje Bruine Kiekendief, pleisterende Boomvalk, en laag voorbijvliegende Barmsijs. 's Avonds ook 2 aankomende Wulpen en een koppel Pijlstaart CLP, CRM, AUT
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling (ter plaatse):

5 Dodaars, Aalscholver, Canadese Gans, 2 Buizerds, 3 Torenvalken, 6 Kleine Mantelmeeuwen, 13 Watersnippen, Wulp, Groene Specht, Grote Bonte Specht, 1 koppel Roodborsttapuit, 2 Witte Kwikstaarten, ca. 20 Graspiepers, Grote Lijster, 3 Kneu's, 4 Gaaien en 3 Rietgorzen.

Trektelling in Aubroeck (8u-11u30 & 12u15-15u45):

133 Aalscholvers, 4 Buizerds, 1 v. Bruine Kiekendief, 5 Sperwers, 56 Kieviten, Grote Pieper , 142 Graspiepers, 311 Veldleeuweriken, 3 Boomleeuweriken, 5 Grote Lijsters, 98 Koperwieken, 977 Vinken, 8 Kepen, 253 Spreeuwen en 3 Rietgorzen

VDA, VOR
11 Scheldebroeken Berlare

Trektelling in het Aubroeck tussen 9u en 11u30:

Visarend, 3 Sperwers, Torenvalk, pleisterende Velduil (VDA) , min. 45 pleisterende Watersnippen, 6 Houtduiven, 12 Koperwieken, 2 Zanglijsters, 11 Grote Lijsters, 5 Boomleeuweriken, 214 Veldleeuweriken, min. 39 Graspiepers (zeer hoog), 4 Witte Kwikstaarten, 135 Spreeuwen, 1 Appelvink, min. 188 Vinken (zeer hoog), 2 Kepen, Putter, 2 Kneu's en 11 Rietgorzen    

VDA, ENM
Molsbroek Lokeren Nog minstens 1 Grote Zilverreiger, juv. Bruine Kiekendief en Boomvalk 's morgens pleisterend in de moerasvlakte CLP, AUT, CRM, DCM, MAJ

Gaai. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

10 Scheldebroeken Berlare

Trektelling in het Aubroeck tussen 10u30 en 13u:

5 Aalscholvers, 6 Buizerds, 4 Sperwers, 1 Blauwe Kiekendief (v/juv), 61 Kieviten, 129 Veldleeuweriken, 1 Grote Lijster, enkele Ringmussen, veel Vinken en Graspiepers, 4 Kneu's, 4 Kepen, 3 Putters en 16 Rietgorzen. Ter plaatse ook 1 Paapje en 1 koppel Roodborsttapuit

ENM
Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief en Boomvalk in de moerasvlakte CLP, AUT e.a.
9 Molsbroek Lokeren Nog minstens 2 Grote Zilverreigers pleisterend in de moerasvlakte. 's Namiddags daar ook ad. Boomvalk en v. Bruine Kiekendief jagend HEP, VHF, EVJ, STC, DCM, ROJ
Kalkense meersen Laarne Grote Pieper om 9u55 luid roepend overvliegend in de Broekmeers CRM, CLP, WIL e.a.
Durmemonding Hamme ca. 150 Wintertalingen pleisterend VDP
8 Molsbroek Lokeren 3 Grote Zilverreigers pleisterend in de moerasvlakte. Verder 's morgens daar ook 2 Boomleeuweriken en 3 Kruisbekken overvliegend  (EVJ). Voor grotere foto's, klik hier EVJ, STC, DCM, HEP e.a.
Molenveld Overmere Witgatje overvliegend, Bosuil alarmerend, Grote Gele Kwikstaart pleisterend, en ook nog Boomklever en Zwarte Mees MEG

Grote Zilverreigers in het Molsbroek. Foto's: Joris Everaert

 

7 Molsbroek Lokeren Minstens 2 Grote Zilverreigers nog steeds pleisterend (vanaf 16u regelmatig goed te zien in moerasvlakte). Verder daar ook 1 Boomvalk overvliegend, min. 2 Waterrallen roepend, 5 Boomklevers, 3 Grote Gele Kwikstaarten, 9 Kruisbekken overvliegend (CRM) en min. 25 Sijzen CRM, CLP, AUT, DCM, MAJ, STC, EVJ, TEA

Grote Zilverreiger in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

6 Hamputten Waasmunster 185 Canadese Ganzen, 1 Grote Gele Kwikstaart, 2 Putters en een groepje van 31 Sijzen in late namiddag ter plaatse EVJ
Molsbroek Lokeren 2 Grote Zilverreigers 's avonds rond 18u pleisterend in weilanden TEA
Hanewee Sinaai Zwarte Wouw overtrekkend VEP, DTS, DTE
5 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

3 ad.+ 8 juv. Dodaars, 4 Aalscholvers, 17 Grauwe Ganzen, 2 Buizerds, 2 Torenvalken, 1 Kleine Mantelmeeuw, 56 Watersnippen, 2 Groene Spechten, 1 Steenuil, 1 koppel Roodborsttapuit, 26 Graspiepers, 25 Veldleeuweriken, 2 Ringmussen, 1 Putter, 2 Gaaien en 11 Rietgorzen

VDA, VOR
4 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger 's middags vanuit N in de moerasvlakte neerkomend. Verder daar ook ca. 15 Grauwe Ganzen invallend    CRM, DCM, CLP, STC
Fondatie Sinaai Zwarte Specht ter plaatse, en verschillende overtrekkende Aalscholvers, Grauwe Ganzen en Kepen DCM, AUT
Berlarebroek en omgeving Berlare Blauwe Kiekendief (v/onv) op akkers nabij Paardenweide DCM, AUT
Molenveld Overmere-Berlare 12 Zwarte Mezen aan bosje Molenveld-verkaveling MEG
3 Scheldebroeken Berlare Smelleken (v/onv) in het Aubroeck VDA
Molsbroek Lokeren 2 Boomvalken, 1 Boomleeuwerik, verschillende Veldleeuweriken, 2 Grote Gele Kwikstaarten, ca. 20 Zwarte Mezen (allen naar Z), tientallen Sijzen, tientallen Kneu's en 1 Putter, 's morgens overtrekkend   CRM
2 Scheldebroeken Berlare

Resultaten trektelling Aubroeck (7u15 tot 14u45):

338 Aalscholvers, 5 Blauwe Reigers, 5 Grauwe Ganzen, 1 Bruine Kiekendief (v), 3 Buizerds, 1 Torenvalk, 78 Kieviten, 1 Wulp, 3 Kokmeeuwen, 2 Kleine Mantelmeeuwen, 5 Holenduiven, 3 Houtduiven, 2 Veldleeuweriken, 18 Boerenzwaluwen, 5 Huiszwaluwen, 761 Graspiepers, 1 Grote Gele Kwikstaart, 23 Witte Kwikstaarten, 4 Zanglijsters, 3 Grote Lijsters, 220 Spreeuwen, 6 Ringmussen, 560 Vinken, 7 Kepen, 4 Groenlingen, 10 Sijzen, 11 Kneu's, 2 Kruisbekken, 7 Appelvinken en 4 Rietgorzen  (totaal 2093 vogels). Verder daar ook nog min. 5 Roodborsttapuiten en verschillende Watersnippen ter plaatse 

ENM, ROH, EVJ, VOR, HUA, VDA, MAJ, WIL
Molsbroek Lokeren Nog steeds juv. Bruine Kiekendief en Boomvalk pleisterend en ca. 20 Sijzen overvliegend in de moerasvlakte  (CRM). 's Avonds daar ook 11 Wulpen  (STC) CRM, STC
Hemelse Rij Berlare ca. 60 Groenlingen  MAJ

Trektelling in de Scheldebroeken te Berlare. Foto: Joris Everaert

 

1 Molsbroek Lokeren ad. Boomvalk, juv. Bruine Kiekendief en min. 12 Watersnippen in de moerasvlakte EVJ, STC

 

Waarnemers