December 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen november 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

Ooievaarskoppel te Daknam, aparte nieuwspagina  

 

Recente foto's in "fotoalbum".    Nieuwe update 30 dec.

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Nieuwdonk Berlare ca. 2060 Smienten WIL, EVJ
Hamputten Waasmunster Nonnetje (v)  EVJ
Durmemeersen Hamme In november en december werden 9 Noordse Goudvinken geringd in de Moortelstraat (in december tijdelijk ook enkele pleisterend)  HEM, STC
30 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) aan groot rietveld (VAS) en min. 45 Sijzen pleisterend VAS, EVJ, CRM

Goudhaan. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

29 Hamputten Waasmunster Zwartkopmeeuw (2e winter) en min. 8 Putters EVJ
Molsbroek Lokeren groep van ca. 55 Sijzen  EVJ
Maaidonk Berlare 1 Buizerd, 2 Torenvalken, 1 Watersnip, 89 Koperwieken, 1 IJsvogel en 9 Putters. Op de Schelde ter hoogte van het kasteel van Uitbergen ook 39 Wintertalingen DHF
Overmere dorp en omgeving Berlare Ooievaar op straatverlichtingspaal langs Dendermondse Steenweg DHF
Valschaard Zele min. 95 Vinken op weiland met voederput DHF
27 Daknamse meersen Daknam 2 Bokjes en 2 Watersnippen pleisterend op Rotten EVJ
Moervaartmeersen Sinaai 1 Bokje pleisterend EVJ
26 Hamputten Waasmunster 3 Grote Barmsijzen, tijdelijk pleisterend op aanwezige kruiden (Teunisbloem) thv. zandbergen. Meer foto's in het fotoalbum 2005 EVJ

Grote Barmsijs. Hamputten, Waasmunster. Foto: Joris Everaert

 

25 Molsbroek Lokeren Roerdomp, rond 12u15 invallend in de moerasvlakte. 's Morgens ook min. 90 Kolganzen overtrekkend naar WNW en naast het bezoekerscentrum 's middags 1 Appelvink opvliegend EVJ
Centrum Zele Appelvink (v) nog steeds foeragerend in tuin van Eikenlaan (laat zich 2 of 3 keer per week zien), alsook Barmsijs (m) tussen groepje Sijzen VAD
24 Molsbroek Lokeren Roerdomp, rond 11u50 invallend in het groot rietveld (komende van rand naastliggende weilanden) en daarna nog eventjes opvliegend en terug invallend EVJ, VTP
23 Hamputten Waasmunster 12 Toppereenden 's morgens tijdelijk pleisterend (7 eerste-winter mannetjes, 4 vrouwtjes & zeker 1 juv/eerste-winter vrouwtje). De vogels zijn net voor de middag in westelijke richting weggevlogen. Enkele foto's in fotoalbum 2005 EVJ
Molsbroek Lokeren 2 Barmsijzen overvliegend aan bezoekerscentrum CRM

Toppereenden. Hamputten, Waasmunster. Foto: Joris Everaert

 

22 Molenveld Overmere Appelvink, tijdelijk pleisterend in bosje van Molenveld verkaveling en naar N vliegend MEG
18 Hamputten Waasmunster min. 4 Grote Barmsijzen, 's morgens samen met ca. 12 Putters (tijdelijk) pleisterend in ruigte aan oostkant van plas en daarna wegvliegend richting zandbergen en/of Molsbroek  EVJ
Donkmeer Berlare

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): vervolg

49 Futen, 158 Aalscholvers, min. 7 Blauwe Reigers, 14 Grauwe Ganzen, min. 85 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 11 Boereganzen, 1 Bergeend, min. 182 Wilde Eenden, 149 Smienten, 96 Slobeenden, 136 Wintertalingen, 13 Krakeenden, min. 35 Waterhoenen en min. 92 Meerkoeten 

EVJ, WIL, DHF e.a.
Nieuwdonk Berlare 10 Futen, 65 Grauwe Ganzen, 1 Bergeend, 610 Smienten, 5 Wintertalingen, 2 Krakeenden, 14 Kuifeenden en 368 Meerkoeten. 's Avonds daar ook ca. 16850 meeuwen op de slaapplaats, waarvan ca. 15520 Kokmeeuwen, ca. 630 Stormmeeuwen, ca. 685 Zilvermeeuwen, 13 Kleine Mantelmeeuwen en 2 Grote Mantelmeeuwen  EVJ, WIL, DHF, BRG, SMT e.a.
Waesmeer Tielrode Brilduiker pleisterend HEG
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling + watervogeltelling:

3 Dodaars, 17 Aalscholvers, 6 Blauwe Reigers, 6 Grauwe Ganzen, 4 Buizerds, 1 Sperwer, 2 Torenvalken, 13 Bergeenden, 51 Wilde Eenden, 15 Krakeenden, 16 Wintertalingen, 64 Meerkoeten, 13 Waterhoenen, 111 Kokmeeuwen, 19 Stormmeeuwen, 29 Zilvermeeuwen, 1 Kleine Mantelmeeuw, 280 Kieviten, 1 Wulp, 2 Groene Spechten, 1 Boomkruiper, 1 Witte Kwikstaart, 9 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 41 Kramsvogels, 1 Groenling, 1 Putter en 7 Rietgorzen

VDA, VOR

Meeuwenslaapplaats op de Nieuwdonk. Foto: Joris Everaert

 

17 Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode):

3 Dodaars, 5 Futen, 2 Knobbelzwanen, 8 Aalscholvers, 15 Blauwe Reigers, 1 Roerdomp, 306 Canadese Ganzen, ca. 735 Wilde Eenden ('s avonds opvliegend), 25 Slobeenden, 89 Wintertalingen, 82 Smienten, 26 Krakeenden, 2 Pijlstaarten, 2 Tafeleenden, 8 Kuifeenden, 4 Soepeenden, min. 92 Meerkoeten, min. 55 Waterhoenen, 4 Watersnippen, min. 2 IJsvogels, min. 3 Waterrallen, 8 Kokmeeuwen en 2 Stormmeeuwen

EVJ
Hamputten Waasmunster 1 Dodaars, 27 Futen, 4 Aalscholvers, 18 Wilde Eenden, 2 Slobeenden, 4 Smienten, 18 Krakeenden, 45 Tafeleenden, 166 Kuifeenden, 22 Meerkoeten, 6 Waterhoenen, 450 Kokmeeuwen, 48 Stormmeeuwen en 65 Zilvermeeuwen  EVJ
Ten Reyen Waasmunster 2 Futen, 4 Aalscholvers, 41 Wilde Eenden, 32 Kuifeenden, 36 Meerkoeten en 18 Waterhoenen EVJ
E3 putje Waasmunster 1 Blauwe Reiger, 10 Canadese Ganzen, 20 Boereganzen, 21 Wilde Eenden, 4 Meerkoeten en 8 Waterhoenen EVJ
Durmemeersen Hamme Minstens 1000 Barmsijzen 's middags overvliegend richting ZZW !! Deze groep zou even later ook in Zele opgemerkt zijn. Dit is de grootste groep ooit vastgesteld in onze regio (en daarbuiten ?) HEM
16 Molsbroek Lokeren Goudvink pleisterend VAS
15 Molsbroek Lokeren 5 Grote Barmsijzen 's middags samen met ca. 5 Putters in Zwarte els naast bezoekerscentrum CRM
De Roggeman Moerzeke 12 Rietgorzen VHM
14 Molsbroek Lokeren Ad. m. Witoogeend 's middags pleisterend in moerasvlakte voor het bezoekerscentrum. Daar ook ca. 75 Kolganzen en Grauwe Ganzen overvliegend naar NW CLP, CRM, AUT
Nieuwdonk Berlare 2 Appelvinken pleisterend SCF
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

3 Dodaars, 5 Aalscholvers, 4 Nijlganzen, 2 Buizerds, 1 Torenvalk, 3 Wintertalingen, 2 Watersnippen, 10 Patrijzen, 2 Groene Spechten, 2 Grote Bonte Spechten, 1 IJsvogel, 13 Graspiepers, 8 Waterpiepers, 2 Veldleeuweriken, 16 Koperwieken, ca. 100 Kramsvogels, 1 v. Roodborsttapuit, 1 Boomkruiper, ca. 20 Staartmezen, 2 Kepen, ca. 150 Vinken, 2 Groenlingen, 1 Gaai en 5 Rietgorzen

VDA, VOR
13 Molsbroek Lokeren Enkele kleine groepjes Kolganzen en Grauwe Ganzen overvliegend en nog ca. 4 Grote Barmsijzen pleisterend aan bezoekerscentrum AUT, CRM, CLP
12 Scheldebroeken Zele 10 Barmsijzen pleisterend in het Scheldebroek (potpolder) NEP
Molsbroek Lokeren min. 1 Grote Barmsijs pleisterend aan bezoekerscentrum CRM
11 Daknamse Meersen Daknam Nieuws: 'Plan Ooievaar’ voor de Daknamse Meersen krijgt eervolle vermelding bij InBev-prijs voor het Leefmilieu 2005. Klik hier voor meer info Natuurpunt

Moervaart-

meersen

Sinaai 2 Houtsnippen en IJsvogel NET, GED
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

26 Aalscholvers, 15 Grauwe Ganzen, 1 Nijlgans, 5 Buizerds, 1 Sperwer, 2 Torenvalken, 17 Wintertalingen, 3 Witgatjes, 1 Watersnip, 1 Waterral, 2 Groene Spechten, 2 Grote Bonte Spechten, 1 IJsvogel, 6 Graspiepers, 6 Koperwieken, 45 Kramsvogels, 2 v. Roodborsttapuit, 1 Boomkruiper, 15 Staartmezen, 2 Kepen, 2 Groenlingen, 1 Gaai en 2 Rietgorzen

VDA, VOR
10 Centrum Zele Appelvink (v) foeragerend in tuin van  Eikenlaan VAD
Molsbroek Lokeren ca. 25 Sijzen pleisterend en Ransuil zonnend EVJ
Hamputten Waasmunster 12 Putters pleisterend aan zandbergen EVJ

Ransuil. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

Putter. Hamputten, Waasmunster. Foto: Joris Everaert

 

8 Molsbroek Lokeren min. 1 Grote Barmsijs, pleisterend aan het bezoekerscentrum AUT
7 Hamputten Waasmunster min. 6 Grote Barmsijzen, 's middags pleisterend op aanwezige kruiden (o.a. Teunisbloem) thv. zandbergen, samen met groepje van ca. 15 Putters CRM
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Buizerd, 1 Torenvalk, 7 Krakeenden, 10 Wintertalingen, 1 Waterral, 2 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 1 IJsvogel, 3 Witte Kwikstaarten, 2 Graspiepers, 15 Kramsvogels, 3 Kepen en 4 Rietgorzen. Verder daar ook 1 Wezel

VDA, VOR
6 Molsbroek Lokeren Minstens 1 Grote Barmsijs, 's middags in Zwarte els naast bezoekerscentrum CRM, CLP, DCM
Omgeving Maaidonk Berlare 2 Goudvinken en enkele Houtsnippen AUT
De Eenbes Eksaarde Blauwe Kiekendief (v), Barmsijs en enkele Houtsnippen in omgeving Etbos AUT
5 Molsbroek Lokeren 2 Grote Barmsijzen, 's middags samen met ca. 10 Putters in Zwarte els naast bezoekerscentrum  CRM, CLP, AUT
4 Kalkense meersen Laarne Grote Zilverreiger 's morgens in Langendonk en later in Molenmeers CRM
Donkmeer Berlare 135 Aalscholvers, 3 Blauwe Reigers, 20 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, ca. 50 Wilde Eenden, 18 Smienten, 28 Slobeenden, 37 Krakeenden, 2 Kuifeenden, 4 Gaaien, ca. 25 Vinken en ca. 30 Sijzen in reservaatzone DHF
Nieuwdonk Berlare 2 Futen, ca. 200 Canadese Ganzen en 180 Meerkoeten DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

3 Dodaars, 52 Aalscholvers, 27 Grauwe Ganzen, 20 Canadese Ganzen, 12 Nijlganzen, 4 Buizerds, 1 Sperwer, 3 Torenvalken, 4 Krakeenden, 17 Wintertalingen, 6 Pijlstaarten, 1 Witgatje, 2 Wulpen, 6 Watersnippen, 1 Waterral, 5 Patrijzen, 2 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 1 Bosuil, 1 Ransuil, 4 Steenuilen, 2 IJsvogels, 1 Grote Lijster, 2 Witte Kwikstaarten, 30 Graspiepers, 15 Waterpiepers, 2 Veldleeuweriken, 12 Koperwieken, 93 Kramsvogels, 8 Staartmezen, 1 Groenling, 7 Kepen, 8 Kneu's, 3 Gaaien en 2 Rietgorzen

VDA, VOR, HUA
3 Molsbroek Lokeren 2 Boomklevers aan voederwand, enkele Barmsijzen auditief EVJ
2 Molsbroek Lokeren 2 Goudplevieren 's avonds overvliegend CRM, AUT
Kalkense meersen Overmere Blauwe Kiekendief (v) in Scherenmeers MEG, HAI
1 Molsbroek Lokeren ca. 7 Grote Barmsijzen samen met Putters en Groenlingen 's middags pleisterend op Zwarte els aan bezoekerscentrum CRM, AUT, CLP, MAJ
Scheldebroeken Berlare Bosuil zittend in nestkast voor vleermuizen (Aubroeck) VDA

 

Waarnemers