Februari 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen Januari 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                             Lijst waarnemers

Ooievaarskoppel te Daknam, recente nieuwspagina

Uitkijken voor Pestvogels ! Invasie in BelgiŽ !

                                                                                                                                                                                                                                                

28 Molsbroek Lokeren Roerdomp, 's middags kort vliegend boven het groot rietveld, min. 33 Pijlstaarten in ondergelopen meersen, Waterral en Dodaars op Durme CLP, AUT, CRM

 

27

Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

8 Dodaars, 7 Aalscholvers, 9 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 3 ganzen spec., 6 Buizerds, 2 Sperwers, 4 Torenvalken, 1 Smelleken, 25 Bergeenden, ca. 122 Wintertalingen, 17 Krakeenden, 2 Watersnippen, 2 Patrijzen, 2 IJsvogels, 4 Grote Bonte Spechten, 3 Groene Spechten, 96 Kramsvogels, 6 Grote Lijsters, 4 Veldleeuweriken, 5 Roodborsttapuiten, 9 Graspiepers, 25 Waterpiepers, 1 Witte Kwikstaart, ca. 70 Kneu's, 7 Ringmussen, 3 Gaaien en 2 Rietgorzen

VOR, HUA, VDA
Scheldebroeken Zele Naast bovengenoemde soorten, ook nog 1 Witgatje, 35 Meerkoeten, 4 Blauwe Reigers en 2 Holenduiven  DHF, DHS
Hemelse Rij (naast Donkmeer) Berlare IJsvogel en ca. 20 Vinken DHF, DHS
Molsbroek Lokeren Grote Zaagbek (v) nog pleisterend in moerasvlakte, en min. 16 Pijlstaarten in ondergelopen meersen EVJ, DNB

Hamputten

Waasmunster

2 Brilduikers (m)

EVJ

Etbos Moerbeke 2 IJsvogels en Steenuil op knotwilg thv. Etboshoeve VVG
Durmemonding Hamme 100 Kuifeenden en 70 Tafeleenden DBW
Bunt Hamme 4 Futen, 30 Slobeenden en 1 IJsvogel DBW

Daknamse meersen

(Kraaimeersen)

Daknam-Lokeren

Het ooievaarsvrouwtje dat sinds 9 febr. bij het mannetje zit, is met zekerheid deze die ook vorig jaar de jongen grootbracht (rechterpoot met metalen ring "Brussels M5610" en linkerpoot met rode ring "0103"), in 2001 als jong geringd in Planckendael. 

Meer info op aparte nieuwspagina Ooievaars.

EVJ

Ooievaarskoppel te Daknam. Foto: Joris Everaert

 

26 Oude Durme Waasmunster min. 12 Watersnippen, ca. 40 overvliegende Wulpen, IJsvogel en Krakeend HYD
24 Kalkense meersen Kalken-Laarne

Wilde Zwaan (ad) nog steeds in de Broekmeers.

Meer op www.kalkensemeersen.be

ROE
23 Bossen Waasmunster Waasmunster 1 Kuifmees op voedertafel in Fortenstraat HYD
20 Weimanstraat Sinaai Roerdomp overvliegend DPE
Waesmeer Tielrode 2 Brilduikers (m) HEG
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

2 Dodaars, 6 Aalscholvers, 9 Nijlganzen, 5 Buizerds, 4 Torenvalken, 14 Bergeenden, 46 Wintertalingen, koppel Krakeend, 1 Witgatje, 1 Watersnip, 2 Patrijzen, 1 IJsvogel, 4 Grote Bonte Spechten, 2 Groene Spechten, ca. 115 Kramsvogels, 7 Grote Lijsters, 32 Koperwieken, 4 Veldleeuweriken, koppel Roodborsttapuit, 6 Graspiepers, 21 Waterpiepers, ca. 25 Witte Kwikstaarten, 3 Ringmussen, 7 Staartmezen en 3 Gaaien

VOR, HUA
19 Weimanstraat Sinaai

Zwarte Specht overvliegend

DPE
Kalkense meersen Kalken-Laarne

Wilde Zwaan (ad) nog steeds in de Broekmeers.

Meer op www.kalkensemeersen.be

CLP, CRM
Eindeke Sinaai 62 Roeken en ca. 80 Kauwen EVJ
Scheldebroeken (Aubroeck) Berlare ca. 280 Kramsvogels samen met groep Spreeuwen EVJ
18 Molsbroek Lokeren Grote Zaagbek (v) en min. 2 Waterrallen in de moerasvlakte, en 2 Dodaarzen op de Durme VEA, AUT, MAJ, NEP, CLP, DCM, CRM
17 Lokerse Moervaartmeersen (afgraving) Eksaarde-Lokeren min. 680 Kramsvogels overtrekkend VAC
16 Daknamse meersen (Kraaimeersen) Daknam-Lokeren Vandaag 3 Ooievaars aanwezig. Het koppel zat op het nest terwijl een derde vogel (nog een vrouwtje ?) foerageerde op de grond. Zie ooievaarspagina    VBL
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

2 Dodaars, 9 Aalscholvers, 1 Knobbelzwaan, 97 Grauwe Ganzen, 4 Nijlganzen, 1 Buizerd, 3 Torenvalken, 15 Bergeenden, ca. 50 Wintertalingen, 12 Krakeenden, ca. 600 Kieviten, 2 Witgatjes, 3 Grote Bonte Spechten, 1 Groene Specht, 51 Kramsvogels, 12 Koperwieken, 5 Veldleeuweriken, 5 Graspiepers, 29 Waterpiepers, 53 Witte Kwikstaarten en 1 Gaai

VOR
13 Molsbroek Lokeren Leucistische Kokmeeuw nog aanwezig DBW
Daknamse meersen Daknam-Lokeren 1 Watersnip op 'De Rotten' VNA
Meersen Waasmunster Waasmunster ca. 30 Bergeenden, 10 Wintertalingen en massa's meeuwen, Kieviten, Zwarte Kraaien, Kauwen en Spreeuwen op ondergelopen meersen  VDP
Kalkense meersen Kalken-Laarne

Wilde Zwaan (ad) nog steeds in de Broekmeers.

Meer op www.kalkensemeersen.be

CLP, CRM
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

2 Dodaars, 18 Blauwe Reigers, 18 Aalscholvers, 1 Knobbelzwaan, 191 Grauwe Ganzen, 5 Canadese Ganzen, 5 Nijlganzen, 6 Buizerds, 3 Torenvalken, ca. 650 Kokmeeuwen, ca. 500 Stormmeeuwen, 10 Zilvermeeuwen, 1 Kleine Mantelmeeuw, 17 Bergeenden, 20 Wintertalingen, 11 Krakeenden, 84 Wilde Eenden, 42 Waterhoenen, 132 Meerkoeten, 491 Kieviten, 6 Patrijzen, 1 IJsvogel, 2 Grote Bonte Spechten, 1 Groene Specht, 9 Kramsvogels, 3 Grote Lijsters, 2 Zanglijsters, 4 Veldleeuweriken, 1 Roodborsttapuit (v), 8 Graspiepers, 2 Waterpiepers, 5 Witte Kwikstaarten, 1 Boomkruiper, 7 Staartmezen, 5 Gaaien, ca. 70 Kneu's en 1 Rietgors

VDA, HUA, VOR
12 Kalkense meersen Kalken-Laarne

De Wilde Zwaan (ad) zit nog steeds in de Broekmeers (zie kaartje), en het koppel Slechtvalk is nog te bezichtigen in Langendonk. Meer info op www.kalkensemeersen.be    

CRM
Donkmeer Berlare

Resultaten Watervogeltelling winterperiode: 

61 Futen, min. 95 Aalscholvers, min. 22 Blauwe Reigers, 147 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 28 Boereganzen, min. 182 Wilde Eenden, min. 22 Krakeenden, 206 Slobeenden, 582 Smienten, 38 Kuifeenden, 1 ad. v. Krooneend (waarschijnlijk afkomstig uit eendenkooi), min. 35 Meerkoeten en min. 40 Waterhoenen

EVJ, WIL
Nieuwdonk Berlare 2 Futen, 2 Nijlganzen, 710 Smienten, 283 Meerkoeten en 2 Scholeksters  EVJ, WIL
Ten Reyen Waasmunster 4 Futen, 2 Aalscholvers, 42 Wilde Eenden, 28 Kuifeenden, 22 Meerkoeten en 35 Waterhoenen  EVJ
E3 putje Waasmunster 2 Futen, 12 Canadese Ganzen, 16 Boereganzen, 18 Wilde Eenden, 8 Meerkoeten en 12 Waterhoenen EVJ
11 Hamputten Waasmunster

Resultaten Watervogeltelling winterperiode: 

3 Dodaars, 19 Futen, 4 Aalscholvers, 107 Kuifeenden, 46 Tafeleenden, 26 Wilde Eenden, 16 Krakeenden, 1 Nonnetje (v), en 46 Meerkoeten 

EVJ
Molsbroek Lokeren

5 Dodaars, 7 Futen, 6 Aalscholvers, 4 Knobbelzwanen, 122 Canadese Ganzen, 4 Bergeenden, 38 Kuifeenden, 4 Tafeleenden, 32 Smienten, 9 Pijlstaarten, ca. 958 Wilde Eenden, 115 Slobeenden, 32 Krakeenden, 93 Wintertalingen, en min. 2 Waterrallen    

EVJ
9 Daknamse meersen (Kraaimeersen) Daknam-Lokeren Het ooievaarsmannetje heeft vandaag al het gezelschap gekregen van een vrouwtje, mogelijk dat van vorig jaar. Klik hier voor meer info MEN, EVJ

Ooievaarskoppel op nest te Daknam (nieuwe locatie). Foto: Joris Everaert

 

Daknamse meersen (Kraaimeersen) Daknam-Lokeren 12 Smienten, 's avonds pleisterend op ondergelopen weiland       EVJ
Kalkense meersen (Broekmeers) Kalken-Laarne De adulte Wilde Zwaan werd vandaag niet waargenomen. De vogel zit echter soms ook in de Scheldebroeken (Aubroeck) te Berlare. ROE
8 Molsbroek Lokeren ca. 50 Pijlstaarten  CRM, AUT, CLP, e.a.
6 Scheldebroeken

 

Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

4 Dodaars, 20 Aalscholvers, 1 Knobbelzwaan, 5 Nijlganzen, 5 Buizerds, 3 Sperwers, 2 Torenvalken, 13 Bergeenden, 83 Wintertalingen, 9 Krakeenden, 2 Witgatjes, 1 Wulp, 21 Patrijzen, 2 IJsvogels, 1 Ransuil, 3 Grote Bonte Spechten, 5 Groene Spechten, ca. 350 Kramsvogels,  38 Koperwieken, 5 Grote Lijsters, 1 Veldleeuweriken, 1 Roodborsttapuit (m), 10 Graspiepers, 7 Waterpiepers, ca. 50 Witte Kwikstaarten, 2 Goudhaantjes, 5 Staartmezen, 4 Gaaien, 24 Kauwen, 5 Ringmussen en 5 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
EVJ
5 Scheldebroeken (Aubroeck) Berlare ca. 360 Kieviten en 6 Bergeenden
Scheldebroeken (Scheldemeers) Zele ca. 28 Kneu's pleisterend MAJ
4 Bulbierbroek Hamme Pestvogel overtrekkend in oostelijke richting CRM, AUT
3 Bulbierbroek Hamme 43 Waterpiepers op de slaapplaats AUT, MAJ
Kalkense meersen Kalken-Laarne Wilde Zwaan (ad), nog steeds in de Broekmeers CLP, CRM
2 Molsbroek (moerasvlakte) Lokeren Grote Zaagbek (ad.v.) DBW
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

2 Dodaars, 3 Aalscholvers, 1 Knobbelzwaan, 5 Nijlganzen, 1 Buizerd, 1 Torenvalk, 1 v. Smelleken , 12 Bergeenden, 32 Wintertalingen, 6 Krakeenden, ca. 100 Kieviten, 2 Watersnippen, 1 IJsvogel, 1 Grote Bonte Specht, 2 Groene Spechten, ca. 500 Kramsvogels, 2 Koperwieken, 2 Veldleeuweriken, 5 Graspiepers, 11 Witte Kwikstaarten en 1 Gaai

VDA, VOR
1 Scheldebroeken (Aubroeck) Berlare Roodborsttapuit (v) en ca. 150 Kramsvogels ENM

 

Waarnemers