April 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen Maart 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                             Lijst waarnemers

Ooievaarskoppel te Daknam, recente nieuwspagina  

Artikel: De broedvogels van het Molsbroek in 2004. Klik hier voor meer info 

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Molsbroek Lokeren 2 Dwergmeeuwen (1 ad, 1 eerste zomer) en 1 Kleine Plevier 's namiddags in de moerasvlakte. 1 zp. Sprinkhaanzanger in groot rietveld EVJ, CRM
Molsbroek Lokeren 5 Watersnippen 's avonds opvliegend uit meersen VEA
Donkmeer Berlare min. 1 zp. Wielewaal en 3 Visdieven in reservaatzone MAJ
29 Molsbroek Lokeren 7 Zwarte Sterns (ad), 2 Dwergmeeuwen (1 ad, 1 eerste zomer), 3 Visdieven, 1 Groenpootruiter, 1 Tureluur en 3 Oeverlopers 's middags in de moerasvlakte. Verder daar ook grote aantallen zwaluwen: vooral Gierzwaluw, Oeverzwaluw, enkele Boerenzwaluwen en Huiszwaluw  MAJ, NEP, CLP, CRM, AUT
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Dodaars, koppel Nijlgans, koppel Bergeend, 2 v Wilde Eend met resp. 5 en 12 pulli, 1 v Zomertaling, 2 m Slobeend, 2 m en koppel Krakeend, koppel Tafeleend, 2 Scholeksters, 1 zp. Blauwborst  VAC
28 Molsbroek Lokeren 's Morgens een zeer waarschijnlijke Appelvink overvliegend (CRM). Overdag en 's avonds 2 Dwergmeeuwen (1 ad, 1 eerste zomer),  min. 2 koppels Zwartkopmeeuw, al 3 koppels Geoorde Fuut met jongen (1+1+2) en 1 zp. Tuinfluiter. 's Avonds ook nog min. 2 Watersnippen in de meersen en 2 zp. Sprinkhaanzanger in groot rietveld (EVJ) CRM, CLP, AUT, EVJ, STC
Hamputten Waasmunster 3 Oeverlopers pleisterend STC
Hemelse Rij Berlare 3 zp. Nachtegaal en al 1 zp. Tuinfluiter (reservaatzone Donkmeer) DHF, MAJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

13 Aalscholvers, 5 Nijlganzen, 2 Torenvalken, 9 Bergeenden, 9 Krakeenden, 7 Slobeenden, 5 Kuifeenden, 12 Scholeksters, 8 Grutto's, 1 Regenwulp, 3 Watersnippen, 1 Patrijs, 3 Grote Bonte Spechten, 3 Groene Spechten, 1 Steenuil, 1 Gierzwaluw, 1 Grote Lijster, 1 Veldleeuwerik, 1 Gekraagde Roodstaart, 1 zp. Sprinkhaanzanger, 2 zp. Bosrietzanger (eerste dit jaar), 1 zp. Rietzanger, 2 Roodborsttapuiten, 8 Graspiepers, 1 Boomkruiper, 1 Staartmees, 1 Witte Kwikstaart, 5 Gele Kwikstaarten, 1 Blauwborst, 1 Gaai en 7 Rietgorzen

VOR
Scheldebroeken Berlare Bruine Kiekendief (v) en 1 zp. Kleine Karekiet in het Aubroeck, en nog 1 zp. Kleine Karekiet in de Scheldemeers VDA, VOR, MAJ
27 Molsbroek Lokeren 3 Dwergmeeuwen (1 ad, 2 eerste zomer) en 11 Tureluurs in de moerasvlakte  CRM
Maaidonkbos Berlare 1 zp. Nachtegaal, 1 zp. Tuinfluiter (eerste dit jaar), 2 zp. Koekoek DHF, ROE
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Dodaars, koppel Zomertaling, koppel Bergeend, koppel Tafeleend, m Slobeend, 2 m Krakeend, Bruine Kiekendief (v) en de rest VAC
26 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) jagend AUT
25 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (m) jagend boven rietkraag aan afgraving. Verder uiteraard ook nog het koppel Dodaars, Slobeend (m), Krakeend (m), nest Torenvalk, zp. Grasmus en zp. Blauwborst  VAC
Molsbroek Lokeren ca. 45 jagende Gierzwaluwen, 's morgens boven de moerasvlakte CLP, AUT, CRM
Donkmeer Berlare 1 mannetje Zomertaling en 1 zp. Koekoek in de reservaatzone CLP, MAJ
De Eenbes Eksaarde 3 zp. Nachtegaal en een pleisterende Boompieper AUT

24

De Linie Eksaarde Slechtvalk overvliegend, en 14 Bergeenden pleisterend VEA
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Bergeend, koppel Kuifeend, m Slobeend, m Krakeend aan de afgraving VEA
Hamputten Waasmunster Visdief STC
Molsbroek Lokeren 17-20 koppels Geoorde Fuut (EVJ) waarvan al minstens 1 koppel met 2 jongen (DBW), 2 koppels Tafeleend, min. 5 koppels Zwartkopmeeuw en 2 mannetjes Zomertaling, 's namiddag in de moerasvlakte. Minstens 2 Watersnippen en 1 Grutto in de meersen. 2 zp. Sprinkhaanzanger, 2 zp. Kleine Karekiet en 4 zp. Rietzanger in de rietvelden en langs Durme.    EVJ, STC, DBW

Geoorde Fuut in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

23 Scheldebroeken Zele & Berlare Bruine Kiekendief (v), Kramsvogel, Boomkruiper en 3 Kleine Mantelmeeuwen VDA, VOR, MAJ
22 Scheldebroeken Zele & Berlare Nog steeds 1 Beflijster aanwezig VDA
De Eenbes Eksaarde 3 zp. Nachtegaal en 6 Regenwulpen overvliegend AUT
21 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (v) boven rietkraag, Zomertaling (v), koppel en mannetje Slobeend, 2 mannetjes Krakeend, Dodaars nog met aanbrengen van nestmateriaal, 2 groepen van ca. 20 Wulpen en 1 groep van ca. 50 Wulpen overvliegend aan de afgraving. Op de naastliggende Moervaart telkens 1 koppel Kuifeend, Krakeend en Bergeend VAC
Molsbroek Lokeren zp. Kleine Karekiet (eerste dit jaar), zp. Sprinkhaanzanger en zp. Rietzanger in groot rietveld CLP
20 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

6 Aalscholvers, 1 Torenvalk, 6 Bergeenden, 3 koppels Krakeend, 6 Slobeenden, 2 koppels Kuifeend, 7 Scholeksters, 5 Grutto's, 4 Tureluurs, 5 Watersnippen, 2 Patrijzen, 1 Grote Bonte Specht, 2 Groene Spechten, 1 Velduil , 1 Steenuil, 1 IJsvogel, 2 Beflijsters , 2 Grote Lijsters, 3 Roodborsttapuiten, 1 Fitis, 2 Grasmussen, 39 Graspiepers, 1 Witte Kwikstaart, 4 Gele Kwikstaarten, 4 Blauwborsten, 1 Ringmus en 6 Rietgorzen

VDA, VOR
Hemelse Rij  Berlare 2 zp. Nachtegaal (reservaartzone Donkmeer) DHF
19 Scheldebroeken Zele & Berlare Beflijster VDA
Scheldebroeken Zele 1 m Grote Gele Kwikstaart bij Aquafin MAJ
Maaidonkbos Berlare zp. Nachtegaal en Grasmus (eerste dit jaar) ROE
Molsbroek Lokeren Een Wespendief (eerste dit jaar) trok laag over het de moerasvlakte en nam hoogte op thermiek boven de enclave. 5 Groenpootruiters zochten een plaats om te rusten in de moerasvlakte. CRM, MAJ, CLP, DCM
18 Donkmeer Berlare 2 Visdieven aan de nestvlotten HEJ
Scheldebroeken Zele & Berlare zp. Sprinkhaanzanger MAJ
Vaartstraat Eksaarde Een gemengde groep (40-tal) van Regenwulpen en Wulpen VAC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Zowel een mannetje als een vrouwtje Bruine kiekendief, broedende Torenvalk in nestkast, ook de Dodaars is nog steeds aanwezig en een zangpost van Blauwborst VAC
17 Molsbroek Lokeren 5 Gierzwaluwen (eerste dit jaar!) BEO
Donkmeer Berlare Kleine Bonte Specht (roep) in de reservaatzone MAJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:
2 Kramsvogels, 2 Bergeenden, 38 Graspiepers, 2 Gaaien, 2 Torenvalken, 2 Groene Spechten, 4 Aalscholvers, 1 Zwarte Roodstaart, 4 Krakeenden, 7 Scholeksters, 4 Roodborsttapuiten, 1 Fitis, 2 Rietgorzen, 2 Grote Bonte Spechten, 6 Grutto's, 5 Witte Kwikstaarten, 9 Watersnippen, 1 Steenuil, 1 Buizerd, 8 Patrijzen, 27 Boerenzwaluwen, 8 Slobeenden, 5 Nijlganzen, 4 Canadese Ganzen, 2 koppels Kuifeend, 1 Wulp, 21 Ringmussen, 3 Grote Lijsters, 3 Boomkruipers, 2 Koekoeken, 5 Gele Kwikstaarten en 2 Staartmezen
VOR, VDA, HUA
15 Molsbroek Lokeren min. 14 Zwartkopmeeuwen (1 tweede zomer, 13 ad.) en al de rest in de moerasvlakte EVJ
14 Scheldebroeken Zele & Berlare 2 Koekoeken VOR, VDA
Hemelse Rij & Donkmeer Berlare 3 zp. Bosuil MAJ
Molsbroek Lokeren 3 Tureluurs rondvliegend CRM
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren Dodaars bezig met verzamelen nestmateriaal, Koekoek, en Torenvalk uiteraard nog in nestbak VAC
 

13

Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) jagend in de moerasvlakte CRM
Scheldebroeken Zele & Berlare 2 Gele Kwikstaarten VOR, VDA
Donkmeer Berlare 62 bezette nesten Aalscholver en 86 bezette nesten Blauwe Reiger in de reservaatzone. Daar ook Visdief en zp. Koekoek CLP, AUT

Evolutie broedkolonie Aalscholver en Blauwe Reiger aan het Donkmeer te Berlare

 

12 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren Bruine Kiekendief (v) prachtig te bewonderen aan de opgraving. Daar ook roep Dodaars en Torenvalk in nestbak VAC
Bulbierbroek Hamme zp. Sprinkhaanzanger (eerste dit jaar) VHF
11 Donkmeer Berlare 1 mannetje Zomertaling in de reservaatzone (put 13) MAJ
Molsbroek Lokeren 4 Tureluurs 's middags overvliegend naar N AUT, CLP, CRM
Molsbroek Lokeren 25 Watersnippen overvliegend (mogelijk naar meersen), min. 6 koppels Zwartkopmeeuw (ad) en al de rest, 's avonds in de moerasvlakte AUT, EVJ, VAC, HEG, DRD, VNA
10 Hemelse Rij Berlare 1 zp. Koekoek en 1 zp. Matkop in reservaatzone (nabij Donkmeer) DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

1 Dodaars, 30 Aalscholvers, 5 Nijlganzen, 5 Canadese Ganzen, 2 Buizerds, 1 Sperwer, 3 Torenvalken, 6 Bergeenden, 11 Krakeenden, 7 Slobeenden, 5 Kuifeenden, 8 Scholeksters, 5 Grutto's, 17 Watersnippen, 1 Witgatje, 1 Oeverloper, 5 Kleine Mantelmeeuwen, 7 Patrijzen, 4 Grote Bonte Spechten, 2 Groene Spechten, 2 Steenuilen, nog 34 Kramsvogels, 4 Grote Lijsters, 1 Veldleeuwerik, 7 Roodborsttapuiten, 1 Zwarte Roodstaart, opnieuw 1 Graszanger , 22 Graspiepers, 2 Boerenzwaluwen, 5 Witte Kwikstaarten, 5 Blauwborsten, 3 Boomkruipers, 10 Ringmussen, 4 Groenlingen, 2 Kneu's, 5 Gaaien en 5 Rietgorzen

VOR, HUA
Centrum Hamme 6 Zwartkopmeeuwen overvliegend DBW
Daknamse meersen  Daknam-Lokeren koppel Nijlgans en 10 Canadese Ganzen in de Kraaimeersen  EVJ
9 Daknamse meersen Daknam-Lokeren 1 Watersnip op Rotten DUP
Molsbroek Lokeren 24 ad. Zwartkopmeeuwen (12 koppels), min. 16 koppels Geoorde Fuut, 2 koppels Zomertaling en 2 koppels Tafeleend, 's namiddags in de moerasvlakte. In de meersen 2 Grutto's (nabij hooilanden) en min. 2 Watersnippen  EVJ

Kuifeend (m) in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

8 De Moeren Hamme 2 bezette nesten Blauwe Reiger AUT
Molsbroek Lokeren Zomertaling (m) roepend in moerasbos achter Palingberg, min. 3 Grutto's in de meersen, en vrouwtje Wilde Eend op nest in top van Zwarte Els (4m hoogte)   AUT
7 Donkmeer Berlare 3 Visdieven in reservaatzone AUT
Kalkense meersen Laarne Witte Ibis (ontsnapt) om 10u30 landend in meersen Vogellijn
6 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (m), in late namiddag overvliegend in moerasvlakte CRM
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

1 Dodaars, 13 Aalscholvers, 1 Ooievaar, 3 Nijlganzen, 5 Canadese Ganzen, 1 Buizerd, 2 Torenvalken, 6 Bergeenden, 4 koppels Krakeend, 12 Slobeenden, 8 Scholeksters, 4 Grutto's, 10 Watersnippen, 3 Kleine Mantelmeeuwen, 6 Patrijzen, 3 Grote Bonte Spechten, 1 Groene Specht, 1 Steenuil, nog 78 Kramsvogels, 3 Grote Lijsters, 1 Veldleeuwerik, 1 Roodborsttapuit, 1 Tapuit, 16 Graspiepers, 2 Boerenzwaluwen, 2 Witte Kwikstaarten, 7 zp. Zwartkop, 5 Blauwborsten, 5 Staartmezen, 2 Ringmussen, 5 Gaaien en 2 Rietgorzen

VOR
5 Donkmeer Berlare Watersnip in reservaatzone WIL, EVJ
Hellestraat Sinaai 4 Wulpen overvliegend  NET
4 Molsbroek Lokeren 's Middags 5 Ooievaars in oostelijke richting overvliegend, alsook 1 Witgatje. In late namiddag 2 ad. Dwergmeeuwen (eerste dit jaar) en koppel Zomertaling in de moerasvlakte  CRM, AUT
Donkmeer Berlare Visdief (eerste dit jaar) SPG
Nieuwdonk Berlare Visdief (eerste dit jaar) SPG
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren 2 koppels Bergeend, 2 koppels Krakeend, 1 koppel Slobeend VAC
3 Broekmeers  Berlare Kleinst of Klein Waterhoen (of Porseleinhoen) opgestoten langs uit slootkant (met Lisdodde) langs Broekdam nabij Nieuwdonk HEF
Molsbroek Lokeren ad. Zwarte Stern (eerste dit jaar), 14 Zwartkopmeeuwen (waaronder twee 2-de zomers), 1 Boerenzwaluw, 16 Aalscholver en 1 Buizerd naar Noord, 's avonds in de moerasvlakte  BEO
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

2 Dodaars, 1 Fuut, 14 Aalscholvers, 1 juv. Knobbelzwaan, 3 Nijlganzen, 3 Canadese Ganzen, 1 Buizerd, 1 Sperwer, 3 Torenvalken, 7 Bergeenden, 3 Wintertalingen, 14 Krakeenden, 1 Smient, 7 Slobeenden, 9 Watersnippen, 9 Scholeksters, 8 Grutto's, 1 Witgatje, 2 Wulpen, 1 Zwartkopmeeuw, 1 Kleine Mantelmeeuw, 1 Kwartel, 6 Patrijzen, 4 Grote Bonte Spechten, 3 Groene Specht, 2 Steenuilen, ca. 100 Kramsvogels, 2 Grote Lijsters, 3 Veldleeuweriken,  4 Roodborsttapuiten, 14 Graspiepers, 5 Witte Kwikstaarten, 1 Zwartkop, 10 Blauwborsten, 1 Boomkruiper, 5 Staartmezen, 11 Ringmussen, 2 Gaaien en 8 Rietgorzen

VDA, VOR, HUA
Schellebelle Wichelen Boomvalk (eerste dit jaar) 's avonds laag overvliegend CRM
Astgemete (Z van Heirnisse) Sinaai 4 ad. Zwartkopmeeuwen rondvliegend EVJ
Kalkense meersen Laarne Koekoek (eerste dit jaar) en 9 Zwartkopmeeuwen, 's morgens in de Broekmeers. Uiteraard ook de Grutto's CRM

Grutto in de Kalkense meersen. Foto: Paul Raes

 

2 Molsbroek Lokeren 16 ad. Zwartkopmeeuwen (8 koppels), min. 32 Geoorde Futen (ca. 16 koppels), 2 koppels Tafeleend, en nog 1 koppel Pijlstaart, 's namiddags in de moerasvlakte. In het Groot Rietveld kortstondig 1 zp. Rietzanger (eerste dit jaar). In de meersen min. 3 mannetjes en 2 vrouwtjes Zomertaling, 4 Grutto's, min. 2 Watersnippen, 2 koppels Smient, ca. 3 koppels Wintertaling en 3 koppels Bergeend  EVJ
Daknamse meersen Daknam 2 Zwartkopmeeuwen (ad) overvliegend EVJ
1 Molsbroek Lokeren Havik (v) rond 17u overtrekkend richting NO AUT, CRM
Molsbroek Lokeren min. 3 mannetjes en min. 1 vrouwtje Zomertaling, en 2 koppels Tafeleend, 's avonds in de moerasvlakte. In de meersen 's avonds ook 3 mannetjes en 1 vrouwtje, en 1 koppel Zomertaling. Mogelijk gedeeltelijke dubbeltelling met moerasvlakte. In totaal voor Molsbroek min. 5 mannetjes en min. 2 vrouwtjes Zomertaling. Verder in de meersen nog 4 Grutto's, 2 koppels Smient en al de rest   VAC, EVJ
Scheldebroeken Berlare 13 Grutto's en de rest van de klassiekers in het Aubroeck MAJ, AUT 
Heidebos Moerbeke 1 zp. Boomleeuwerik langs spoorweg EVJ

 

Waarnemers