Oktober 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen sept. 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Ooievaarskoppel te Daknam, nieuwspagina  

Vlaamse Ornithologische Studiedag (VLOS): 11 nov. 2006

Trekvoorspelling (roofvogels)  

Petitie tegen geplande aantasting OERBOSSEN en BIEBRZAMOERAS in Polen

Recente foto's in "fotoalbum"  update 29 okt.

 

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Scheldebroeken Berlare 3 Brandganzen en 3 Buizerds ter plaatse aan de Waterhoek - Kwote (Aubroek) VBM
Heikant Zele ringvangst Kortteenleeuwerik RFE
29 Hamputten Waasmunster 7 Baardmannetjes 's middags tijdelijk pleisterend in riet langs Durme, daarna hoog wegvliegend richting O STC
Lokeren Molsbroek 24 Grauwe Ganzen, 's namiddags overtrekkend naar ZW  VHL
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten trektelling in Aubroek, Berlare (7u15-13u45):

Sperwer (13) – Aalscholver (444) – Witte Kwikstaart (2) – Vink (697) – Veldleeuwerik (141) – Keep (2) – Houtduif (35) – Koperwiek (25) – Grauwe Gans (57) – Spreeuw (426) – Rietgors (2) – Kneu (4) – Smelleken (1) – Torenvalk (1) – Kievit (77) – Buizerd (13) – Grote Gele Kwikstaart (1) – Graspieper (3). Zie ook www.trektellen.nl

Vogels ter plaatse: Patrijs (3) – Watersnip (7) – Rietgors (2) – Graspieper (+/-20) – Aalscholver (7) – Canadese Gans (13) – Magelhaengans (1m) – Sperwer (3) – Gaai (3) – Veldleeuwerik (2) – Kleine Mantelmeeuw (1) – Smient (8) – Torenvalk (2) – Nijlgans (2) – Groene Specht (1) – Buizerd (4)

VDA, VOR

Baardman (v). Achterhaven, Zeebrugge. Foto: Joris Everaert

 

27 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde

Ruigpootbuizerd (juv/subadult of ad. vrouwtje ?), om 12u30 kortstondig laag rondvliegend en daarna hoog op thermiek wegvliegend in noordelijke richting

VAC
Heikant Zele ringvangst Bladkoning RFE
26 Heikant Zele ringvangst Siberische Tjiftjaf  RFE
25 Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten trektelling in Aubroek, Berlare (13u-15u45):

Aalscholver (324) - Grote Zilverreiger (1) - Buizerd (18) - Sperwer (4) - Kievit (49) - Witte Kwikstaart (1) - Koperwiek (1666) - Veldleeuwerik (139) - Graspieper (89) - Spreeuw (284) - Vink (44) - Keep (1) - Rietgors (3). Zie ook www.trektellen.nl

Vogels ter plaatse: Watersnip (35) - Buizerd (4) - Torenvalk (1) - Graspieper (10) - Veldleeuwerik (1)

VDA, VOR
23 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger, opnieuw 's middags toekomend in de moerasvlakte. Daar ook Bruine Kiekendief jagend AUT, CLP, CRM, VLB
22 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger, kort na de middag pleisterend in de moerasvlakte, en rond 14u30 opvliegend richting NO CRM, CLP, DCM e.a.
Molsbroek Lokeren 18 Wulpen, rond 18u overvliegend (enkele tijdelijk ter plaatse) in de moerasvlakte  CRM, EVJ e.a.
Scheldebroeken Berlare

Resultaten trektelling in Aubroek (8u-16u):

Aalscholver (95) - Buizerd (23) - Sperwer (1) - Houtduif (66) - Witte Kwikstaart (8) - Zanglijster (1) - Boomleeuwerik (16) - Veldleeuwerik (148) - Kneu (4) - Graspieper (31) - Spreeuw (776) - vink spec. (1922, meeste uiteraard Vink) - Keep (11) - Rietgors (5). Zie ook www.trektellen.nl

VOR, EVJ, ENM, MER, ROH
18 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger pleisterend in de moerasvlakte, alsook o.a. meer dan 320 Canadese Ganzen, 2 Indische Ganzen, 2 Brandganzen en 2 Nijlganzen AUT, CRM, CLP, VLB
17 Molsbroek Lokeren Kuifmees thv. het bezoekerscentrum CRM
Lippensbroek Hamme 4 Watersnippen en 5 Witgatjes VHF
Durmemeersen Hamme min. 3 Putters in het Bulbierbroek VHF
Heikant Zele ringvangst Appelvink (v) RFE
16 Scheldebroeken Berlare

Resultaten trektelling in Aubroek (10u00-13u00):

Aalscholver (214) - Grote Zilverreiger (1) naar NO - Buizerd (3) - Houtduif (83) - Witte Kwikstaart (2) - Zanglijster (15) - Koperwiek (4) - Veldleeuwerik (325) - Boomleeuwerik (6) - Kneu (4) - Graspieper (112) - Spreeuw (37) - Ringmus (2) - Vink (96) - Keep (4) - Rietgors (2). Zie ook www.trektellen.nl

EVJ
Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger (1) rond 13u30 kortstondig pleisterend in de Durme thv. het groot rietveld en opvliegend richting moerasvlakte EVJ
15 Scheldebroeken Berlare

Resultaten trektelling in Aubroek (8u00-16u30):

Aalscholver (47) - Grote Zilverreiger (2) - Buizerd (10) - Sperwer (2) - Torenvalk (1) - Houtduif (58) - Witte Kwikstaart (8) - Zanglijster (6) - Koperwiek (1) - Veldleeuwerik (316) - Boomleeuwerik (1) - Kneu (11) - Graspieper (265) - Spreeuw (402) - Ringmus (4) - Vink (413) - Keep (11) - Rietgors (21). Dus niet het verwachte aantal roofvogels...  Zie ook www.trektellen.nl

VOR, VDA, VAD, ENM, EVJ
14 Molsbroek Lokeren 5 Baardmannetjes (waaronder zeker 1 m en 3 v) net na de middag in het riet van de Durme DRM
Braambeziλn Daknam min. 5 Boomleeuweriken overvliegend in Pontweg EVJ
Durmemeersen Hamme 11 Putters pleisterend in het Polderbroek EVJ
Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode):

3 Dodaars, 5 Futen, 12 Aalscholvers, 2 Knobbelzwanen, 11 Blauwe Reigers, 1 Roerdomp (groot rietveld), 276 Canadese Ganzen, 7 Nijlganzen, 3 Casarca's (v/juv; waarschijnlijk ontsnapt/verwilderd), 912 Wilde Eenden ('s avonds opvliegend), 47 Slobeenden, 67 Wintertalingen, 2 Smienten, 39 Krakeenden, 4 Kuifeenden, min. 30 Meerkoeten, min. 25 Waterhoenen, min. 2 IJsvogels, min. 3 Waterrallen, 36 Kokmeeuwen, ca. 165 Kieviten, 3 Wulpen ('s avonds), ca. 41 Watersnippen, en 1 Witgatje

EVJ
Hamputten Waasmunster 2 Dodaars, 38 Futen, 3 Aalscholvers, 81 Canadese Ganzen, 6 Krakeenden, 14 Wilde Eenden, 172 Kuifeenden, 3 Tafeleenden, hybride m. Kuifeend x Witoogeend, 64 Meerkoeten, min. 15 Waterhoenen EVJ
Ten Reyen Waasmunster 3 Futen, 4 Aalscholvers, 3 Blauwe Reigers, 19 Wilde Eenden, 2 Krakeenden, 5 Kuifeenden, min. 38 Meerkoeten en min. 12 Waterhoenen  EVJ
E3-putje Waasmunster 16 Canadese Ganzen, 29 Boereganzen, 2 Nijlganzen, 14 Wilde Eenden, 11 Meerkoeten en 5 Waterhoenen EVJ
Nieuwdonk Berlare 4 Futen, 11 Grauwe Ganzen (en 18 overtrekkend), 2 Indische Ganzen, 54 Wilde Eenden, 2 Slobeenden, 2 Kuifeenden, 14 Smienten en min. 151 Meerkoeten. Pleisterend daar ook 1 Grote Gele Kwikstaart WIL, EVJ
Donkmeer Berlare 66 Futen, min. 9 Aalscholvers, min. 12 Blauwe Reigers, min. 258 Canadese Ganzen, min. 7 Nijlganzen, min. 103 Wilde Eenden, 53 Slobeenden, 65 Krakeenden, 4 Kuifeenden, 2 Soepeenden, 1 v. Krooneend (vermoedelijk ontsnapt/verwilderd), min. 23 Waterhoenen en min. 39 Meerkoeten WIL, EVJ
Lippensbroek Hamme 1 Blauwe Reiger, 21 Canadese Ganzen, 24 Waterhoenen, 33 Watersnippen en 5 Witgatjes VPP
13 Hamputten Waasmunster Kuifleeuwerik 's middags pleisterend op middendijk STC
Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief pleisterend, en 2 overtrekkende Ooievaars CRM, CLP, DCM, AUT
Ruiter Waasmunster 6 Wilde Zwanen rond 8u20 overvliegend thv. N70 GEP
Lippensbroek Hamme 20 opvliegende Watersnippen HEJ
12 Molsbroek Lokeren 3 Grote Zilverreigers om 17u15 pleisterend achteraan in de moerasvlakte DES
11 Heikant Zele ringvangst Bladkoning RFE
10 Molsbroek Lokeren 2 Grote Zilverreigers pleisterend in de moerasvlakte DCM, CLP, AUT, MAJ, VLB
Overmere dorp en omgeving Berlare Nog 2 Boerenzwaluwen overvliegend MEG
8 Scheldebroeken Zele & Berlare

Vogels ter plaatse: Watersnip (14) – IJsvogel (1) – Grote Bonte Specht (1) – Buizerd (2) – Graszanger (1, nog steeds aanwezig in Aubroek, Berlare) – Rietgors (2) – Nijlgans (1) – Torenvalk (2) – Dodaars (1)

Trektelling in Aubroek, Berlare ('s morgens): Graspieper (195) – Vink (788) – Witte Kwikstaart (3) – Grote Gele Kwikstaart (2) – Aalscholver (17) – Grauwe Gans (27) – Kneu (1) – Boerenzwaluw (8) – Sperwer (2) – Kievit (42) – Spreeuw (93) – Gele Kwikstaart (7) – Veldleeuwerik (2) – Putter (2) – Nijlgans (8)

VDA, VOR
Zele centrum en omgeving Zele 's Namiddags over Kouterbosstraat: Aalscholver (30 + 18) – Buizerd (11) – Sperwer (3) – Koperwiek (1) – Vink (30) – Graspieper (11) VOR
Overmere dorp en omgeving Berlare Nog 1 Boerenzwaluw overvliegend, en 1 Grote Gele Kwikstaart pleisterend langs Molenbeek (Molenveld) MEG
Molsbroek Lokeren Roerdomp om 18u05 invallend in groot rietveld. In de moerasvlakte 's avonds 9 Wulpen toekomend en min. 68 Watersnippen pleisterend EVJ, STC
Hamputten Waasmunster Grote Gele Kwikstaart en 2 Witgatjes in late namiddag rondvliegend EVJ

Roerdomp. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

7 Scheldebroeken Berlare

Korte trektelling van 11u50 tot 14u45: Aalscholver (24) – Buizerd (8) – Sperwer (2) – Graspieper (56) – Veldleeuwerik (2) – Witte Kwikstaart (4) – Grote Gele Kwikstaart (1) – Vink (6) – Boerenzwaluw (2)

VDA, VOR
5 Molsbroek Lokeren juv. Bruine Kiekendief jagend, Kleine Strandloper opvliegend, en groep van ca. 30 Brandganzen vanuit het noorden invallend in de moerasvlakte AUT
4 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) in de moerasvlakte  AUT, CLP, STC
2 Lippensbroek Hamme 3 Witgatjes en 3 Watersnippen VHF
Heikant Zele ringvangst Bladkoning RFE
1 Scheldebroeken Berlare

Resultaten trektelling in Aubroek (7u15-13u15):

Aalscholver (7) - Grauwe Gans (18) - Buizerd (6 ter plaatse in omgeving) - Bruine Kiekendief (1) - Sperwer (1 ter plaatse) - Torenvalk (1+1 ter plaatse) - Smelleken (1, VOR, ENM, EVJ) - Slechtvalk (1 ter plaatse) - Kievit (33) - Watersnip (tientallen ter plaatse) - IJsvogel (1 ter plaatse) - Gele Kwikstaart (2) - Witte Kwikstaart (15) - Grote Gele Kwikstaart (1 ter plaatse) - Veldleeuwerik (10) - Kneu (2) - Boompieper (1) - Graspieper (277) - Spreeuw (140) - Kauw (11) - Vink (32) - Zie ook www.trektellen.nl

VOR, VDA, ENM, MAJ, EVJ 
Donkmeer Berlare 1 ad. Boomvalk 's namiddags jagend boven reservaatzone WIL, EVJ
Molsbroek Lokeren 2 Kleine Strandlopers (nog steeds), 2 Bonte Strandlopers, min. 90 Watersnippen en ca. 400 Kieviten, in late namiddag in moerasvlakte EVJ
Mespeleer Hamme 5 Wulpen nabij Boerinnekapel VHF

 

Waarnemers