Februari 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen januari 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

Ooievaarskoppel te Daknam, aparte nieuwspagina  

 

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 4 februari 2006

Informatie over de Vogelgriep H5N1    

 

                                                                                                                                                                                                                                                

27 Oude Durme Waasmunster & Hamme

Roerdomp 's avonds te zien.

Info van GPA: op 15 januari werden daar 5 Roerdompen waargenomen ! (info van rattenvanger: diezelfde periode tot zeker 3 vogels) 

DBW
26 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 13 Aalscholvers, 14 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 4 Buizerds, 1 Ruigpootbuizerd (juv of ad. v) tijdelijk pleisterend (biddend) in het Aubroeck, 1 Sperwer, 2 Torenvalken, 9 Bergeenden, 2 Slobeenden, 28 Krakeenden, 89 Wintertalingen, 2 Tafeleenden, 1 Wulp, 5 Watersnippen, 3 Patrijzen, 3 Grote Bonte Spechten, 4 Groene Spechten, 3 Steenuilen, 1 IJsvogel, 4 Veldleeuweriken, 5 Graspiepers, 1 Grote Gele Kwikstaart, 1 Witte Kwikstaart, 4 Koperwieken, 38 Kramsvogels, 1 Boomkruiper, 6 Ringmussen, 3 Gaaien, 4 Goudhaantjes, 10 Staartmezen en ca. 50 Sijzen

VDA, VOR, HUA
Hemelse Rij Berlare Roerdomp , 2 Houtsnippen en 1 IJsvogel PUJ
Donkmeer Berlare ca. 250 Slobeenden DOF
Molsbroek Lokeren 2 Boomklevers, 1 Grote Gele Kwikstaart en ca. 80 Sijzen DOF
25 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) en 2 Nonnetjes (m+v) AEM, DTS
24 Molsbroek Lokeren 2 Roerdompen rond 11u30 tijdelijk goed te zien in het groot rietveld (1) en aan de ondergelopen weilanden (1). Iets na 12u vloog één vogel richting moerasvlakte EVJ
Molsbroek Lokeren min. 80 Sijzen en enkele Barmsijzen  CRM
Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend op het meest zuidwestelijk gedeelte (locatie) en 1 m. Nonnetje EVJ
Nieuwdonk Berlare 9 Futen, 306 Grauwe Ganzen, 8 Kolganzen, 14 Canadese Ganzen, 2 Brandganzen, 2 Nijlganzen, 1 Indische Gans, 1470 Smienten, 6 Pijlstaarten, 245 Meerkoeten en 4 Scholeksters   EVJ, ROE

Roerdomp in het riet. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

22 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

8 Aalscholvers, 8 Grauwe Ganzen, 23 Canadese Ganzen, 3 Buizerds, 3 Torenvalken, 5 Bergeenden, 10 Krakeenden, 33 Wintertalingen, 1 Grote Bonte Specht, 2 Groene Spechten, 1 Veldleeuwerik, 10 Graspiepers, 39 Kramsvogels, 1 Groenling en 3 Rietgorzen

VDA, VOR
19 Donkmeer Berlare

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): vervolg

1 Dodaars, 48 Futen, min. 121 Aalscholvers, min. 34 Blauwe Reigers, 9 Grauwe Ganzen, min. 128 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 1 koppel Bergeend, min. 106 Wilde Eenden, 421 Smienten, 196 Slobeenden, min. 4 Wintertalingen, 25 Krakeenden, 15 Kuifeenden, 12 Tafeleenden, 4 Soepeenden, min. 48 Waterhoenen, min. 125 Meerkoeten, 90 Kokmeeuwen, 17 Stormmeeuwen (namiddag) en min. 1 IJsvogel. Verder daar ook nog 1 Boomklever aan de eendenkooi (DHF) en ca. 75 Sijzen

EVJ, WIL, DHF
Nieuwdonk Berlare 7 Futen, 1460 Smienten, 185 Meerkoeten en 4 Scholeksters   EVJ, WIL
Waesmeer Tielrode 4 Brilduikers  HEG
Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (STC) op het zuidwestelijk gedeelte van de grote plas (locatie) en 1 m. Nonnetje STC, DOF
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling + watervogeltelling:

3 Dodaars, 2 Grote Zilverreigers pleisterend, 11 Blauwe Reigers, 16 Aalscholvers, 16 Nijlganzen, 16 Canadese Ganzen, 1 Indische Gans, 5 Buizerds, 1 Sperwer, 4 Torenvalken, 21 Bergeenden, 124 Wilde Eenden, 44 Krakeenden, 52 Wintertalingen, 1 Soepeend, ca. 350 Kieviten, 1 Witgatje, 6 Watersnippen, 10 Patrijzen, 109 Meerkoeten, 73 Waterhoenen, 5 Grote Bonte Spechten, 4 Groene Spechten, 3 Steenuilen, 1 Ransuil, 2 IJsvogels, 4 Veldleeuweriken, 43 Graspiepers, verschillende zangposten Grote Lijster, 31 Koperwieken, ca. 400 Kramsvogels, 7 Ringmussen, 9 Gaaien, 1 Boomkruiper, verschillende Staartmezen, 1 Groenling, 5 Kepen en 2 Rietgorzen. Verder daar ook nog 1 Hermelijn in wintervacht

VDA, VOR, HUA
18 Scheldebroeken Berlare Smelleken (v) 's namiddags pleisterend in het Aubroeck EVJ
Daknamse meersen Daknam 9 Watersnippen pleisterend op de Rotten DUP
Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode):

4 Dodaars, 8 Futen, 19 Aalscholvers, 2 Knobbelzwanen, 4 Blauwe Reigers, 1 Roerdomp ('s middags in moerasvlakte), 175 Canadese Ganzen, ca. 914 Wilde Eenden, 173 Slobeenden, 136 Wintertalingen, 68 Smienten, 16 Krakeenden, 4 Pijlstaarten, 9 Tafeleenden, 34 Kuifeenden, 4 Soepeenden, min. 55 Meerkoeten, min. 40 Waterhoenen, min. 1 IJsvogel, min. 2 Waterrallen, 42 Kokmeeuwen en 11 Stormmeeuwen

EVJ, LEK e.a.
Hamputten Waasmunster 2 Dodaars, 19 Futen, 15 Aalscholvers, 35 Canadese Ganzen, 17 Krakeenden, 33 Wilde Eenden, 2 Smienten, 163 Kuifeenden, 62 Tafeleenden, nog steeds Witoogeend (m) tussen grote groep Kuifeenden/Tafeleenden (locatie), 2 Nonnetjes (m+v), 55 Meerkoeten, 12 Waterhoenen, 28 Zilvermeeuwen, 50 Kokmeeuwen en 21 Stormmeeuwen    EVJ, LEK e.a.
Ten Reyen Waasmunster 1 Dodaars, 2 Futen, 54 Wilde Eenden, 69 Kuifeenden, min. 20 Meerkoeten en min. 22 Waterhoenen EVJ
E3 put Waasmunster 1 Aalscholver, 1 Blauwe Reiger, 4 Canadese Ganzen, 21 Boereganzen, 6 Wilde Eenden, 6 Meerkoeten en 4 Waterhoenen EVJ
17
Daknamse meersen Daknam 14 Watersnippen pleisterend in de Kraaimeersen VNA
16 Nieuwdonk Berlare Appelvink pleisterend in populieren thv. taverne 't Reigersnest WIL
Scheldebroeken Berlare 3 Kolganzen pleisterend in het Aubroeck MAJ
Berlare broek Berlare baltsroep Boomklever MAJ
14 Scheldebroeken Zele 15 Putters en min. 100 Sijzen aan het Scheldebroek MAJ
13 Scheldebroeken Berlare 8 Kolganzen en min. 30 Graspiepers pleisterend in het Aubroeck MAJ
Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) en 1 m. Nonnetje EVJ
Molsbroek Lokeren ca. 16 Putters en min. 110 Sijzen pleisterend EVJ
Daknamse meersen Daknam ca. 130 Sijzen en min. 2 Watersnippen pleisterend EVJ
12 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) EVJ, DSP
Molenveld Overmere 2 Witgatjes overvliegend MEG
Scheldebroeken Zele Sijs, zingend in tuin thv. Kleine Dijk aan het Scheldebroek MAJ, ENM
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

6 Dodaars, 4 Blauwe Reigers, 14 Aalscholvers, 7 Nijlganzen, 1 Grauwe Gans, 4 Canadese Ganzen, 4 Buizerds, 1 Sperwer, 3 Torenvalken, 18 Bergeenden, 70 Wilde Eenden, 36 Krakeenden, 59 Wintertalingen, 4 Smienten, 2 koppels Kuifeend, 117 Kieviten, 1 Witgatje, 5 Watersnippen, 8 Patrijzen, 88 Meerkoeten, 7 Waterhoenen, 7 Grote Bonte Spechten, 4 Groene Spechten, 2 Steenuilen, 1 Ransuil, 1 IJsvogel, 2 Veldleeuweriken, 38 Graspiepers, 1 Waterpieper, 1 Grote Gele Kwikstaart, 3 Witte Kwikstaarten, 23 Koperwieken, 91 Kramsvogels, 6 Ringmussen, 6 Gaaien, 5 Goudhaantjes, 7 Staartmezen, 4 Groenlingen, 10 Kneu's, ca. 20 Sijzen en 10 Rietgorzen. Verder daar ook 1 Wezel en 1 Hermelijn in wintervacht

VDA, VOR, HUA
11 Molsbroek Lokeren De Roerdomp werd 's morgens opnieuw waargenomen PAM
10 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) en 1 Nonnetje (m) PUJ
Schelde Wetteren Noordse Stormvogel verzwakt op scheldedijk, maar later niet meer teruggevonden. Zie forum VWG ZW-Vl. DMW, VAF

Noordse Stormvogel. Wetteren. Foto: Frederik Van Hecke

 

9 Bautschoot Eksaarde 20 Wulpen pleisterend op weilanden thv. Ganzendries BRG
8 Molsbroek Lokeren Grote groepen Sijzen met daartussen ook Barmsijzen AUT
Bontinck Overmere Witgatje opvliegend uit gracht langs Bontinckstraat MEG
7 Hemelse Rij Berlare Grote groepen Sijzen met daartussen ook Barmsijzen AUT
5 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) STC, EVJ
Scheldebroeken Zele ca. 25 Barmsijzen langs Scheldestraat ENM
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

5 Dodaars, 21 Aalscholvers, 4 Nijlganzen, 13 Grauwe Ganzen, 8 Canadese Ganzen, 4 Buizerds, 1 Sperwer, 4 Torenvalken, 13 Bergeenden, 25 Krakeenden, 36 Wintertalingen, 2 koppels Smient, 1 Witgatje, 10 Watersnippen, 6 Patrijzen, 1 Waterral, 4 Grote Bonte Spechten, 3 Groene Spechten, 4 Steenuilen, 2 Ransuilen, 34 Holenduiven, 2 IJsvogels, 1 Veldleeuwerik, 30 Graspieper, 5 Waterpiepers, 1 Grote Gele Kwikstaart, 3 Witte Kwikstaarten, 24 Koperwieken, 165 Kramsvogels, 1 Boomkruiper, 4 Ringmussen, 5 Gaaien, 1 v. Roodborsttapuit, 4 Goudhaantjes, 6 Staartmezen, ca. 185 Sijzen en 11 Rietgorzen

VDA, VOR, HUA
4 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) en 3 Nonnetjes (2v,1m) EVJ, DHF e.a.
Nieuwdonk Berlare 16 Futen, 204 Grauwe Ganzen, 28 Canadese Ganzen, 1 Indische Gans, 2 Nijlganzen, 2 Bergeenden, 2470 Smienten, 8 Slobeendenn, 58 Kuifeenden, 285 Meerkoeten en 1 Groenpootruiter  EVJ, WIL

Witoogeend (m), Hamputten, Waasmunster. Foto: Joris Everaert

 

2 Molsbroek Lokeren ca. 600 Sijzen (2 groepen van 300) pleisterend (CRM). In de late namiddag ook ca. 50 Kolganzen over de moerasvlakte (CLP) CRM, CLP
Moervaartmeersen Sinaai Houtsnip pleisterend NET
Boudelomeers Moerbeke Blauwe Kiekendief (v) jagend AUT
1 Centrum en omgeving Eksaarde Zwartkop (v) en Tjiftjaf in de Rietstraat VAC

 

Waarnemers