Maart 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen februari 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Ooievaarskoppel te Daknam, aparte nieuwspagina

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 23 maart 2006 

Oproep tot controle: verstoring weidevogels overstomingsgebied Paardenweide te Berlare 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Molsbroek Lokeren 8 Grutto's en min. 4 Watersnippen waarvan 1 ook tijdelijk zingend ('kloktikkend') met baltsgedrag rond zonsondergang op natte weilanden. In de moerasvlakte ook nog min. 6 ad. Zwartkopmeeuwen en uiteraard de verschillende koppels Geoorde Fuut  EVJ, VAS
Molsbroek Lokeren koppel Zomertaling (eerste voor gebied dit jaar) 's morgens thv. natte weilanden en waterplas groot rietveld VDP
Paardenweide Berlare Verstoring weidevogels overstromingsgebied Paardenweide Berlare/Wichelen Oproep tot controle. Klik hier voor meer info DPP

Watersnip in het Molsbroek te Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

30 Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde Nu al zeker 9 Noordse Goudvinken (7 v, min. 2 m), 's namiddags op einde van Weehaagstraat aan middengrasplein (de vogels vliegen soms naar tuintjes in omgeving)  EVJ
Suikerfabriek Moerbeke ca. 35 bezette nesten van Aalscholver en min. 3 Geoorde Futen VDP
29 Lippensbroek Hamme Ad. Rode Wouw laag overvliegend richting W, koppel Bruine Kiekendief en 2 Witgat SPG, DAN, COG
Durmemeersen Hamme 3 Houtsnippen in het Bulbierbroek VHF
Molsbroek Lokeren min. 4 ad. Zwartkopmeeuwen in de moerasvlakte, 7 Grutto's op natte weilanden, en 2 zp. Blauwborst, 's avonds aan rietvelden EVJ, CLP
Daknamse meersen Lokeren Bonte Strandloper en Witgat, 's avonds in de Kraaimeersen EVJ
Scheldebroeken Zele zp. Fitis aan Zele-Dijk (eerste in regio dit jaar) MAJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 8 Aalscholvers, 11 Grauwe Ganzen, 3 Nijlganzen, 8 Canadese Ganzen, 1 koppel Sperwer, 1 Buizerd, 1 m. Blauwe Kiekendief, 2 Torenvalken, 9 Bergeenden, 1 m. Slobeend, 14 Krakeenden, 10 Wintertalingen, 13 Watersnippen, 1 Tureluur, 5 Scholeksters, 1 Witgat, 11 Grutto's, 1 Wulp, 1 Waterral, 1 Groene Specht, 3 Grote Bonte Spechten, 16 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 3 Witte Kwikstaarten, ca. 35 Kramsvogels, 1 Boomkruiper, 9 Ringmussen, 3 zp. Blauwborst, 2 Staartmezen, 12 zp. Tjiftjaf, 3 Gaaien en 4 zp. Rietgors

VDA, VOR
28 Puyvelde dorp en omgeving Sint-Niklaas Grote Zilverreiger 's morgens pleisterend in meersen ten zuidoosten van Paepelaar (thv. Ransbeek) AUT
Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde Nog steeds tot 8 Noordse Goudvinken (3 m, 5 v) op einde van Weehaagstraat op middengrasplein (de vogels vliegen soms naar tuintjes in omgeving)  VAC
Molsbroek Lokeren 2 ad. Zwartkopmeeuwen, min. 20 Oeverzwaluwen en enkele Boerenzwaluwen, 's middags boven de moerasvlakte. Langs de Durme een eerste zp. Blauwborst voor het Molsbroek (VGA) AUT, CRM, DCM, CLP, VGA
27 Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde Nu al tot 8 Noordse Goudvinken (3 m, 5 v) 's middags op einde van Weehaagstraat op middengrasplein (de vogels vliegen soms naar tuintjes in omgeving)  VDP
Molsbroek Lokeren 7 Oeverzwaluwen (eerste dit jaar), enkele Boerenzwaluwen en 1 Grutto, 's middags boven de moerasvlakte  NEP, CLP, AUT
Grote dijk Zele Zwartkop (v) thv. Kleine Dijk MAJ
26 Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde Nog steeds tot 7 Noordse Goudvinken (2 m, 5 v) op einde van Weehaagstraat op middengrasplein VAC
Durmemonding Hamme 45 Tafeleenden DBW
Nieuwdonk Berlare 16 Kluten pleisterend ENM, DHF, PUJ
Donkmeer Berlare koppel Boomklever en IJsvogel in reservaatzone ENM, DHF, PUJ
Molenveld Overmere 2 Boomklevers op voederplank MEG, HAI
Aubroek Berlare Bruine Kiekendief MAJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

3 Dodaars, 10 Aalscholvers, 4 Nijlganzen, 2 Canadese Ganzen, 1 Sperwer, 3 Buizerds, 4 Torenvalken, 22 Bergeenden, 30 Krakeenden, 41 Wintertalingen, 17 Watersnippen, 1 Bokje, 2 Tureluurs, 13 Scholeksters, 1 Witgat, 12 Grutto's, 6 Patrijzen, 1 IJsvogel, 2 Steenuilen, 3 Groene Spechten, 3 Grote Bonte Spechten, 1 Boerenzwaluw, 8 Grote Lijsters, 24 Graspiepers, 2 Veldleeuweriken, 19 Witte Kwikstaarten, 1 Grote Gele Kwikstaart, 217 Kramsvogels, 1 Boomkruiper, 9 Ringmussen, 1 Zwarte Roodstaart, 1 m. Roodborsttapuit, 1 Blauwborst, 1 Goudhaantje, 6 zp. Tjiftjaf, 8 Gaai, 1 Groenling en 6 zp + 7 Rietgorzen

VDA, VOR, HUA, NEP
25 Kalkense meersen Berlare 2 Kraanvogels om iets na 16u overvliegend (enkele rondjes draaiend alsof ze wilden landen) en verder vliegend richting ONO (Donk)   MEG, HAI, CLR
dorp en omgeving Overmere Boerenzwaluw (eerste dit jaar) rondvliegend thv. kerktoren  MEG, HAI
Suikerfabriek Moerbeke 1 m. Smelleken , 2 ad. Zwartkopmeeuwen, 3 Tureluurs en 1 Bonte Strandloper CLS
24 Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde Nog tot 7 Noordse Goudvinken (2 m, 5 v) 's middags op einde van Weehaagstraat op middengrasplein VAC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Blauwe Kiekendief (v) aan afgraving VAC
meersen Waasmunster 1 ad. Zwartkopmeeuw op weilanden, en 15 Aalscholvers overtrekkend VDP
23 Molsbroek Lokeren Slechtvalk (ad. m) 's middags jagend (o.a. op Krakeend). Verder 's middags daar ook 6 Buizerds en vele groepjes Vink overvliegend   CLP, DCM, CRM, AUT, NEP
Molsbroek Lokeren ca. 43 Grutto's, min. 5 Watersnippen, en 1-ste zp. Tjiftjaf in late namiddag op ondergelopen weilanden. In de moerasvlakte 's avonds min. 8 ad. Zwartkopmeeuwen EVJ, VAS
Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) EVJ, VAS
Lippensbroek Hamme 2 Tureluurs, 3 Witgatjes enkele Bergeenden pleisterend, en 8 Buizerd in de lucht   HEJ
Paardenweide Berlare 1 Blauwe Reiger, 2 Canadese Ganzen, 14 Bergeenden, 6 Wilde Eenden, 6 Kuifeenden, 16 Watersnippen, 2 Grutto's, ca. 15 Kieviten en ca. 50 Kramsvogels in het overstromingsgebied DPP
Daknamse meersen Lokeren 1 Grutto, 1 Tureluur, 1 Kemphaan, koppel Bergeend en koppel Wintertaling in de Kraaimeersen. Het vrouwtje Ooievaar zit al op het nest (zie aparte nieuwspagina) EVJ
Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde min. 5 Noordse Goudvinken (1 m, 4 v) 's middags nog op einde van Weehaagstraat op middengrasplein. Meer foto's in fotoalbum EVJ

Noordse Goudvink (m). Eksaarde. Foto: Joris Everaert

 

22 Tielrodebroek Tielrode Visarend (ad) en 2 ad. Zwartkopmeeuwen om 10u05 overvliegend HEG
Molsbroek Lokeren min. 10 ad. Zwartkopmeeuwen 's avonds in de moerasvlakte EVJ, VAS
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 15 Aalscholvers, 2 Canadese Ganzen, 2 Buizerds, 3 Torenvalken, 10 Bergeenden, 30 Krakeenden, 8 Wintertalingen, 1 koppel Smient, 19 Watersnippen, 4 Tureluurs, 6 Kemphanen, 4 Grutto's, 1 Groene Specht, 1 Grote Bonte Specht, 29 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 1 Witte Kwikstaart, 9 Kramsvogels, 1 Blauwborst (eerste in regio dit jaar), 1 Gaai en 3 Rietgorzen

VDA, VOR
21 Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde 6 Noordse Goudvinken (2 m, 4 v) 's morgens op einde van Weehaagstraat op middengrasplein GEP
Astgemete Sinaai koppel Bergeend, 2 Watersnippen, ca. 100 Kramsvogels en een flits van een eerste zwaluw (spec) NET
Heidemeersen Berlare 2 Houtsnippen aan de Kruishoutput DMD
20 Hoek Zele Ooievaar 's morgens overvliegend STC
19 Molsbroek Lokeren 1 Roerdomp, 's avonds in W-deel groot rietveld (EVJ). 2 mannetjes Krooneend op waterplas groot rietveld. Min. 58 Grutto's en min. 2 Watersnippen op ondergelopen weilanden. Min. 5 ad. Zwartkopmeeuwen, 4 Scholeksters en al min. 13 koppels Geoorde Fuut, 's avonds in moerasvlakte (EVJ, VAS) EVJ, VAS, DBW
Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie). Verder daar ook nog steeds een pleisterende groep van min. 18 Putters  EVJ, DBW
Daknamse meersen Lokeren 1 Bokje en 13 Waternippen in Kraaimeersen DUP
Donkmeer Berlare

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): vervolg

56 Futen, min. 100 Aalscholvers, # Blauwe Reigers (min 50), min. 92 Canadese Ganzen, 1 Nijlgans, 11 Boereganzen, 8 Bergeenden, min. 108 Wilde Eenden, 264 Smienten, 214 Slobeenden, min. 12 Wintertalingen, 11 Krakeenden, 14 Kuifeenden, 4 Tafeleenden, 2 Soepeenden, min. 55 Waterhoenen, min. 60 Meerkoeten, 60 Kokmeeuwen, 5 Stormmeeuwen (namiddag) en min. 1 IJsvogel

EVJ, WIL
Nieuwdonk Berlare 3 Futen, 1532 Smienten, 156 Meerkoeten, 32 Scholeksters, 38 Kokmeeuwen, 22 Zilvermeeuwen en 3 Kleine Mantelmeeuwen (namiddag)  EVJ, WIL, SMT
Ten Reyen Waasmunster 1 Dodaars, 2 Futen, 38 Wilde Eenden, 34 Kuifeenden, min. 18 Meerkoeten en min. 16 Waterhoenen EVJ
E3 Put  Waasmunster 2 Futen, 1 Blauwe Reiger, 5 Canadese Ganzen, 24 Boereganzen, 8 Wilde Eenden, 10 Meerkoeten en 6 Waterhoenen EVJ
Waesmeer Tielrode 1 koppel Brilduiker HEG
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling + watervogeltelling:

7 Dodaars, 40 Aalscholvers, 13 Blauwe Reigers, 17 Canadese Ganzen, 5 Nijlganzen, 1 Boeregans, 3 Buizerds, 2 Sperwers, 7 Torenvalken, 12 Bergeenden, 77 Wilde Eenden, 2 Slobeenden, 39 Krakeenden, 22 Wintertalingen, 4 Kuifeenden, 33 Watersnippen, 7 Scholeksters, 3 Tureluurs, 3 Grutto's, 257 Kieviten, 7 Patrijzen, 92 Meerkoeten, 69 Waterhoenen, 8 Groene Spechten, 4 Grote Bonte Spechten, 1 IJsvogel, 4 Steenuilen, 5 Graspiepers, 3 Veldleeuweriken, 7 Grote Lijsters, 12 Koperwieken, 271 Kramsvogels, 12 Ringmussen, 4 Boomkruipers, 12 Staartmezen, 4 Gaaien, 4 Barmsijzen, 20 Vinken en 27 Rietgorzen. Verder daar ook 1 Hermelijn

VDA, VOR, HUA
Paardenweide Berlare 1 Blauwe Reiger, 2 Canadese Ganzen, 1 Buizerd, 20 Bergeenden, 4 Wilde Eenden, 4 Kuifeenden, 15 Watersnippen, ca. 40 Kieviten, ca. 70 Kramsvogels en ca. 50 Spreeuwen in het overstromingsgebied DPP

Geoorde Fuut. Molsbroek, Lokeren. Foto: Paul Heerwegh

 

18 Molsbroek Lokeren 15 Kraanvogels om 16u30 overtrekkend naar NO  ENM, EVJ
Daknamse meersen Lokeren 6 Houtsnippen (blok 1) DUP
Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode):

min. 4 roepposten Dodaars, min. 3 koppels Fuut, al min. 13 koppels Geoorde Fuut, 2 Knobbelzwanen,  6 Blauwe Reigers, 76 Canadese Ganzen, 6 Bergeenden, ca. 370 Wilde Eenden, 127 Slobeenden, 90 Wintertalingen, 122 Smienten, 35 Krakeenden, 37 Pijlstaarten, 8 Tafeleenden, 18 Kuifeenden, 4 Soepeenden, min. 78 Meerkoeten, min. 42 Waterhoenen, min. 1 IJsvogel, min. 4 Waterrallen, 68 Grutto's (waarvan 61 op ondergelopen weilanden), min. 5 ad. Zwartkopmeeuwen, en al ca. 1400 Kokmeeuwen op broedlocatie

EVJ, ENM, WAG, DCM, VGA
Hamputten Waasmunster

2 roepposten Dodaars, 12 Futen, 2 Nijlganzen, 12 Krakeenden, 26 Wilde Eenden, 86 Kuifeenden, 44 Tafeleenden, nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie), 42 Meerkoeten en 10 Waterhoenen.

Verder daar ook nog ca. 22 Putters

EVJ, ENM, WAG
17 Bossen Waasmunster Zwarte Wouw om 7u40 thv. E17 overtrekkend richting NO  VRN, STV
16 Daknamse meersen Lokeren 4 Grutto's en 1 koppel Wintertaling in de Kraaimeersen EVJ
De Linie Eksaarde 4 Bergeenden, 7 Buizerds en 140 Kramsvogels BRG
15 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v), 2 ad. Zwartkopmeeuwen en al een 10-tal Geoorde Futen CLP
14 Fondatie Sinaai Blauwe Kiekendief (v /1e kj) aan vijvers in Liniedreef CRM, DCM
13 Molsbroek Lokeren Roerdomp in riet langs Durme, tegenover groot rietveld (CLP). Op de ondergelopen weilanden ook 13 Grutto's  CLP, CRM
Hoek Zele roeppost Bosuil SMT
Daknamse bossen Daknam roeppost Bosuil EVJ
12 Molsbroek Lokeren Opnieuw 2 Roerdompen in late namiddag te zien aan de rietvelden, en 1 Barmsijs overvliegend  (EVJ, WIL, VGA). Op de ondergelopen weilanden al 20 Grutto's en min. 2 Watersnippen (EVJ, WIL, VGA) en in de moerasvlakte 6 ad. Zwartkopmeeuwen, min. 6 Geoorde Futen en min. 5 Grutto's EVJ, WIL, VGA, NEP, HEM
Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie). Verder daar ook nog steeds een pleisterende groep van min. 25 Putters  EVJ, WIL
Nieuwdonk Berlare ca. 1900 Smienten, 45 Canadese Ganzen en 50 Scholeksters. 's Avonds min. 16000 meeuwen op slaapplaats, waarvan ca. 90 % Kokmeeuw (SMT) WIL, DHF, SMT
Daknamse bossen Daknam roepende Boomklever EVJ
Kappanzen Zele 2 Wulpen pleisterend SMT
Moervaartmeersen Sinaai Blauwe Kiekendief (v / 1e kj) NET
Heikant Zele ringvangst Geelpootmeeuw RFE
11 Molsbroek Lokeren Opnieuw 2 Roerdompen in late namiddag regelmatig goed te zien in ruig gedeelte van het groot rietveld. Op de ondergelopen weilanden 2 Grutto's, en in de moerasvlakte 4 ad. Zwartkopmeeuwen en de eerste (min. 5) Geoorde Futen EVJ, DCM
Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie). Verder daar ook nog een pleisterende groep van min. 27 Putters  EVJ
Daknamse meersen Daknam 2 Grutto's in de Kraaimeersen DUP, VVP
Molenveld Overmere roepende Wulp, overvliegende Watersnip, en 's avonds ook roepende Bosuil  MEG
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 17 Aalscholvers, 3 Canadese Ganzen, 3 Nijlganzen, 1 Buizerd, 2 Sperwers, 1 Torenvalk, 10 Bergeenden, 15 Krakeenden, ca. 30 Wintertalingen, 4 Watersnippen, 2 Tureluurs, 1 Grutto, 1 Groene Specht, 2 Grote Bonte Spechten, ca. 25 Graspiepers, 1 Grote Gele Kwikstaart, 3 Grote Lijsters, 15 Koperwieken, 80 Kramsvogels, 1 Boomkruiper, 2 Gaaien, 4 Putters en 14 Rietgorzen

VDA, VOR, ENM
10 Molenveld Overmere roepende Wulp MEG
Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) VDP
8 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 3 Aalscholvers, 5 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 3 Buizerds, 1 Torenvalk, 1 jagende Slechtvalk, 6 Bergeenden, 1 koppel Krakeend, 13 Wintertalingen, 2 Scholeksters, 4 Patrijzen, 1 Groene Specht, 2 Graspiepers, 2 Grote Lijsters, 51 Kramsvogels, 4 Goudhaantjes, 1 Gaai, 4 Staartmezen, ca. 50 Sijzen en 1 Rietgors

VDA, VOR
7 Molsbroek Lokeren ca. 35 Wulpen laag rondvliegend CRM
6 Molsbroek Lokeren Roerdomp 's morgens en 's middags in het riet langs de Durme DCM, CLP, CRM, AUT
Hamputten Waasmunster Nog steeds 2 Nonnetjes (m+v) DCM, CLP, CRM
5 Molsbroek Lokeren Minstens 1 Roerdomp, 's middags opnieuw te zien in ruig gedeelte van het groot rietveld DCM
E17 Lokeren Rode Wouw om 14u15 laag overvliegend thv. de op- en afrit Lokeren (komende vanuit richting Antwerpen en daarna terug richting Antwerpen of Molsbroek) DCM
Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) en 2 Nonnetjes (m+v) EVJ, VAS, DBW
Buylaers meersen Lokeren koppel Grote Gele Kwikstaart langs de Durme EVJ, VAS
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

4 Dodaars, 27 Aalscholvers, 6 Grauwe Ganzen, 27 Canadese Ganzen, 1 Nijlgans, 4 Buizerds, 2 Sperwers, 4 Torenvalken, 24 Bergeenden, 42 Krakeenden, 36 Wintertalingen, 6 Kuifeenden, 1 Kleine Mantelmeeuw, 1 Scholekster, 47 Watersnippen, 9 Patrijzen, 7 Grote Bonte Spechten, 3 Groene Spechten, 2 Steenuilen, 2 IJsvogels, 54 Graspiepers, 4 Witte Kwikstaarten, 5 Grote Lijsters, 9 Koperwieken, 287 Kramsvogels, 1 v. Roodborsttapuit, 1 Boomkruiper, 5 Gaaien, 4 Staartmezen, ca. 20 Putters, ca. 20 Sijzen en 7 Rietgorzen

VDA, VOR, HUA
4 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) en 2 Nonnetjes (m+v) EVJ, DCM, VGA
Molsbroek Lokeren 2 Roerdompen in de late namiddag tot 's avonds prachtig te bewonderen in ruig gedeelte van het groot rietveld (locatie). Verder daar ook o.a. 22 Pijlstaarten, 1 Barmsijs en 15 Putters EVJ, DCM, VGA

Roerdomp. Molsbroek, Lokeren. Foto's: Joris Everaert

 

2 Molsbroek Lokeren Zwartkopmeeuw (ad) 's middags tijdelijk in de moerasvlakte. Aan het bezoekerscentrum ook nog 2 Kuifmezen CRM
Centrum Hamme Rode Wouw overtrekkend GPA
Paaardenweide Berlare 3 koppels Kuifeend op de grote put, 5 Bergeenden verspreid over het overstormingsgebied, en 2 Buizerds in het rivierduinengebied DPP
1 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 7 Aalscholvers, 15 Grauwe Ganzen, 2 Kolganzen, 2 Buizerds, 2 Torenvalken, 10 Bergeenden, 1 koppel Slobeend, 35 Krakeenden, 36 Wintertalingen, 1 Witgatje, 2 Scholeksters, 2 Grote Bonte Spechten, 1 Groene Specht, 4 Graspiepers, 1 Witte Kwikstaart, 1 Grote Lijster, 2 Koperwieken, 13 Kramsvogels, 2 Gaaien, 17 Putters en 2 Rietgorzen

VDA, VOR
Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (2e kj mannetje) in de moerasvlakte CRM, CLP, DCM

 

Waarnemers