April 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen maart 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Ooievaarskoppel te Daknam, aparte nieuwspagina

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 23 april 2006  

Vogelnieuws uit de Kalkense meersen

 

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Molsbroek Lokeren 3 Dwergmeeuwen (2 ad. + 1 eerste-zomer) in de moerasvlakte CRM, DCM, VGA, EVJ e.a.
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Boomvalk baltsend, en koppel Zomertortel thv. de afgraving VAC
Overmere dorp en omgeving Berlare 2 Gele Kwikstaarten, 1 zp. Gekraagde Roodstaart, 1 zp. Grasmus MEG
Maaidonk Berlare o.a. 1 zp. Nachtegaal en 1 zp. Koekoek MEG
Hemelse Rij Berlare 4 zp. Nachtegaal (incl. omgevende bosjes) en Boomklever bij nest ENM
29 Molsbroek Lokeren Koereiger (ad) 's avonds aan zuidrand van moerasvlakte (zie foto), enkel te zien vanaf de noordkant. Verder daar ook nog 9 Dwergmeeuwen (6 ad. + 3 eerste-zomers) en 2 koppels Wintertaling EVJ, DCM
Lippensbroek Hamme 3 Regenwulpen, 1 Tureluur, 1 Oeverloper, koppel Wintertaling en diverse Bergeenden, Krakeenden en Wilde Eenden VHF
Nieuwdonk Berlare 6 Groenpootruiters, 9 Scholeksters, 1 Kluut en 1 Kleine Plevier VWS, MOM
Berlarebroek Berlare 1-2 zp. Wielewaal VWS, MOM
Astgemete Sinaai Watersnip pleisterend NET
Meulenbroek Hamme 2 zp. Dodaars VPP
28 Molsbroek Lokeren Tot min. 7 Dwergmeeuwen (5 ad. + 2 eerste-zomers) en nog min. 1 Visdief in de moerasvlakte. Daar ook al een koppel Geoorde Fuut met 1 pullus (EVJ). 's Morgens een Ooievaar overvliegend richting O en een Oeverloper op waterplas naast zuiveringsstation (VDP) AUT, CRM, DCM, VDP, EVJ
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Boomvalk baltsend VAC

Geoorde Fuut met pullus op rug. Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

27 Molsbroek Lokeren Noordse Stern, rond 19u30 tijdelijk pleisterend in de moerasvlakte. Daar ook nog het koppel Visdief (afwisselend op naastliggende Hamputten) en min. 6 Dwergmeeuwen (5 ad. + 1 eerste-zomer). In de rietvelden 's avonds ook 2 zp. Sprinkhaanzanger EVJ
Molsbroek Lokeren 10 Dwergmeeuwen (ad), 's morgens in de moerasvlakte CLP
Hoek St-Anna Hamme 5 Scholeksters, 12 Regenwulpen, 1 Tapuit en koppel Gele Kwikstaart  VHF
Durmemeersen Hamme koppel Boomvalk VHF
Zure Gavers Zele Bruine Kiekendief (v) VHF
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Zomertortel aan de afgraving (eerste in regio dit jaar) VAC
26 Molsbroek Lokeren 23 Dwergmeeuwen (19 ad. + 4 eerste-zomers) en 2 Groenpootruiters, 's middags in de moerasvlakte  AUT, CRM
Molsbroek Lokeren 31 Dwergmeeuwen (27 ad. + 4 eerste-zomers), rond 18u30 in de moerasvlakte. Daar ook nog het koppel Visdief (afwisselend op naastliggende Hamputten), min. 4 koppels Zwartkopmeeuw op broedplaats (ad. en 1 tweede-zomer) en min. 18 broedkoppels Geoorde Fuut EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling:

Oeverloper (1) - Slobeend (8) - Aalscholver (7) - Krakeend (7) - Blauwborst (3zp) - Rietgors (3zp) - Groene Specht (1) - Fitis (1zp) - Roodborsttapuit (2m) - Grutto (4) - Graspieper (6) - Regenwulp (3) - Bergeend (8) - Scholekster (5) - IJsvogel (1) - Grote Bonte Specht (1) - Gaai (3) - Torenvalk (2, waarvan 1v op nest) -

Witte Kwikstaart (3) - Watersnip (3) - Kleine Mantelmeeuw (1) - Gele Kwikstaart (1) - Patrijs (2)

VDA, VOR
25 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Visarend 's middags overvliegend langs Moervaart thv. afgraving VAC
Molsbroek Lokeren 's Middags 4 Dwergmeeuwen (2 ad. + 2 eerste-zomers) en 2 Regenwulpen in de moerasvlakte (AUT, CLP, CRM), en in late namiddag 7 Dwergmeeuwen (4 ad. + 3 eerste-zomers) in de moerasvlakte en 2 m. Zomertaling in moerasvlakte/waterplas groot rietveld (EVJ)  AUT, CLP, CRM, EVJ
Hamputten Waasmunster koppel Visdief en 1 Bontbekplevier op in late namiddag EVJ
Donkmeer Berlare zp. Wielewaal, 's morgens in de reservaatzone MAJ
Overmere dorp en omgeving Berlare 2 Gele Kwikstaarten langs de Koningsstraat/Kleine Molenstraat (Kouter) MEG, ROE
Domeinbos Maaidonk Berlare 2 zp. Nachtegaal, 1 zp. Sprinkhaanzanger, 3 Koekoeken (2m, 1v) en 1 overvliegende Groenpootruiter MEG, ROE
Daknamse meersen Lokeren 1 Grutto, koppel Nijlgans en 12 Canadese Ganzen op weilanden naast sportvelden EVJ
24 Molsbroek Lokeren ca. 20 Dwergmeeuwen (16 ad. + 4 eerste-zomers) in de moerasvlakte. 's Morgens daar ook Groenpootruiter overvliegend (CLP) AUT, CRM, MAJ, CLP
Donkmeer Berlare 2 nesten Fuut (put 13 en langs wandelpad camping), 1 koppel Visdief (thv. nestvlotjes), 1 koppel Krakeend, 3 m. Slobeend, roepend mannetje Wielewaal, 1 Gierzwaluw, 1 zp. Rietzanger (ingang put 13) en 1 zp. Rietgors MEG, ROE
Domeinbos Maaidonk Berlare 3 Koekoeken, zp. Wielewaal, zp. Nachtegaal en zp. Sprinkhaanzanger ROE
Lippensbroek Hamme 5 Groenpootruiters en 2 Tureluurs pleisterend VPP
23 Donkmeer Berlare Grote Zilverreiger , 's morgens pleisterend op put 14 van reservaatzone (ENM). Op het Donkmeer 's namiddags ook min. 12 Dwergmeeuwen (10 ad. + 2 eerste-zomers) ENM, CRM, EVJ
Domeinbos Maaidonk Berlare Kleine Bonte Specht (aud), koppel Koekoek, en 2 zp. Nachtegaal EVJ
Berlarebroek Berlare baltsroep Dodaars en zp. Sprinkhaanzanger MAJ
Molsbroek Lokeren Steltkluut (m) , 's namiddags in Durme thv. weilanden/groot rietveld. De vogel ging ook soms foerageren op de kleine waterplas ten O van zuiveringsstation (Z van Durme) en op weilanden van het Molsbroek. In het rietveld van de Durme enkele zp. Kleine Karekiet   CLP, EVJ
Molsbroek Lokeren 47 Dwergmeeuwen (40 ad. + 7 eerste-zomers), 's namiddags pleisterend in de moerasvlakte. Daar ook min. 5 Zwartkopmeeuwen (4 ad. en 1 tweede-zomer) EVJ, CLP, ROJ, BEO, e.a.
Zure Gavers Zele koppel Canadese Gans VAD
Heikant  Zele 2 koppels Scholekster, 3-5 zp. Gekraagde Roodstaart en 1 zp. Blauwborst VAD
Durmemeersen Hamme 2 Oeverlopers langs Durme thv. Bulbierbroek VHF

Steltkluut (m). Molsbroek/Durme. Foto: Joris Everaert

 

22 Berlarebroek Berlare 2 Haviken 's morgens rondcirkelend  MAJ
Donkmeer Berlare 5 Zwarte Sterns pleisterend, en enkele eerste Bosrietzangers  ENM
Oude Durme Hamme Boomvalk (eerste in regio dit jaar) DBW
Durme Hamme 2 Oeverlopers pleisterend DBW
Lippensbroek Hamme 2 Tureluurs en 1 Witgat pleisterend DSS
Kalkense meersen Laarne zp. Tuinfluiter (eerste in regio dit jaar) langs Oude Schelde CRM
Vettemeers Moerbeke Zwarte Specht (aud) BEO
Molsbroek Lokeren 41 Dwergmeeuwen (37 ad. + 4 eerste-zomers) en 2 Zwarte Sterns, 's namiddags pleisterend in de moerasvlakte (maximumaantal tussen 15u en 17u). Op waterplas langs groot rietveld ook een roepend mannetje Zomertaling EVJ

Dwergmeeuwen in het Molsbroek. Foto's: Joris Everaert

 

21 Molsbroek Lokeren zeker 9 Dwergmeeuwen (8 ad. + 1 eerste-zomer) en 1 Zwarte Stern, 's avonds pleisterend boven moerasvlakte   EVJ, CLP, BRG, VHF
20 Molsbroek Lokeren Dwergmeeuw (ad), 's avonds boven moerasvlakte  EVJ
Molsbroek Lokeren 2 Ooievaars, 's morgens rondvliegend (zie ook 19 april), en Visdief 's middags boven de moerasvlakte  CLP, AUT
Durmenbos Zele 7 Wulpen pleisterend SMT
19 Molsbroek Lokeren min. 3 koppels Zwartkopmeeuw (ad), 's avonds in de moerasvlakte, 1 zp. Sprinkhaanzanger en ca. 4 zp. Rietzanger in het groot rietveld, en min. 4 Watersnippen op weilanden   EVJ
Molsbroek Lokeren 2 Ooievaars, heel de middag rondvliegend CRM, CLP, AUT
Donkmeer Berlare Vandaag werden de 2 visdiefvlotjes opnieuw geplaatst in put 13 (zoals vorig jaar). EÚn van de vlotjes werd onmiddelijk bezet door het koppel Visdief dat daar reeds enkele dagen te zien was. Meer informatie over de nestvlotjes (sinds 2004) op aparte pagina. Verder daar ook 1 Witgat pleisterend MAJ
Kalkense meersen Berlare

Grote Zilverreiger, nog steeds pleisterend in Scherenmeersen. 

Meer waarnemingen op vernieuwde site www.kalkensemeersen.be

ROE
Meersen Waasmunster 3 zp. Blauwborst en opnieuw baltsend mannetje Ransuil (met klappende vleugels in vlucht) VDP
18 Molsbroek Lokeren Ooievaar, 's middags laag over de moerasvlakte naar NO. Daar ook nog 2 Dwergmeeuwen (ad), enkele Gierzwaluwen (eerste in regio dit jaar) en Huiszwaluw AUT, CLP, CRM
Overmere dorp en omgeving Berlare Rode Wouw 's middags over Molenveld (HAI), en een roepende Keep HAI, MEG
Everslaar Lokeren Bonte Vliegenvanger (m) in tuin van Roggestraat (Heiende)  BRG
17 Molsbroek Lokeren Zwarte Stern (ad) en 2 Dwergmeeuwen (ad) pleisterend in de moerasvlakte (eerste in regio dit jaar). In de kokmeeuwenkononie ook nog min. 3 koppels Zwartkopmeeuw (ad) EVJ, WIL
Daknamse meersen Lokeren Witgat pleisterend in Kraaimeersen EVJ
Durmemeersen Hamme zp. Sprinkhaanzanger in het Bulbierbroek (eerste in regio dit jaar) VHF
Donkmeer Berlare Tijdens broedvogelinventarisatie-tocht in reservaatzone o.a. 1 Dodaars, 3 broedende Futen, koppel Visdief, 2 IJsvogels, 1 Witgat, 3 zp. Boomklever en 2 zp. Blauwborst DHF, DHS, VAB
Meersen Waasmunster baltsend mannetje Ransuil (met klappende vleugels in vlucht) en roepend vrouwtje, 's avonds langs de Durme, alsook 2 Scholeksters, 7 Bergeenden en 6 Wintertalingen  VDP
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling:

Slobeend (8) - Krakeend (13) - Blauwborst (7) - Graspieper (26) - Roodborsttapuit (2 m) - Aalscholver (8) - Groene Specht (3) - Scholekster (9) - Bergeend (4) - Gele Kwikstaart (2k) - Zwarte Specht (1) - Grutto (8) - Tureluur (1) - Rietgors (6) - Grote Bonte Specht (3) - Gaai (2) - Torenvalk (4 waarvan 2 op nestkast) - Watersnip (17) - Fitis (1) - Nijlgans (1) - Grauwe Gans (16) - Groenpootruiter (8) - Kuifeend (1m) - Koekoek (2) - Kleine Karekiet + Bosrietzanger (1zp, eerste in regio dit jaar) - Grasmus (1) - Witgat (1) - Wintertaling (2k) - Buizerd (1) - Grote Lijster (1) - Kramsvogel (15) - Witte Kwikstaart (1) - Tapuit (1) - Patrijs (2)

VDA, VOR
16 Kalkense meersen Berlare/Laarne Visarend in late namiddag met prooi op paaltje aan rand Belham/Scherenmeersen (Berlare). Daar ook nog steeds Grote Zilverreiger pleisterend. 's Namiddags een Rode Wouw laag overvliegend richting Schelde Wichelen (MEG). In de Molenmeers 14 Groenpootruiters, 7 Kemphanen en min. 1 Witgatje (andere waarnemingen op www.kalkensemeersen.be)  EVJ, WIL, VBM, MEG, ROE e.a.
Overmere dorp en omgeving Berlare koppel Scholekster, zp. Veldleeuwerik en 4 Gele Kwikstaarten, en zp. Blauwborst langs de Koningsstraat (Kouter) MEG
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (v) (regelmatig aanwezig) en mogelijke plukplaats Havik aan afgraving VAC
Groot Broek Hamme Wielewaal (eerste in regio dit jaar) te Moerzeke DFW
Hemelse Rij Berlare Nachtegaal (eerste in regio dit jaar), Koekoek en Matkop MAJ
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling:

Slobeend (4K) - Krakeend (9) - Blauwborst (2) - Graspieper (10) - Roodborsttapuit (2 m) - Aalscholver (4) - Groene Specht (1) - Scholekster (5) - Bergeend (6) - Gele Kwikstaart (2) - Kneu (1) - Grutto (8) - Kleine Mantelmeeuw (1) - Rietgors (4) - Grote Bonte Specht (1) - Gaai (1) - Torenvalk (2 waarvan 1 op nestkast) - Watersnip (26) - Fitis (1) - Nijlgans (2) - Magelhaengans (1k) - Staartmees (2) - Koekoek (1) - Huiszwaluw (4) - Witgat (2) - Steenuil (1) - Buizerd (1) - Grote Lijster (2) - Groenling (1m) - Witte Kwikstaart (3) - Dodaars (1) - IJsvogel (1)- Kuifeend (2k)

VDA, VOR

Visarend in Kalkense meersen. Foto: Joris Everaert (digiscopie)

 

15 Molsbroek Lokeren min. 12 ad. Zwartkopmeeuwen, 's namiddags in de moerasvlakte EVJ, VGA
Daknamse meersen Lokeren koppel Wintertaling, 1 Groenpootruiter en 4 Witgatjes, 's morgens in de Kraaimeersen, en nog 1 koppel Nijlgans thv. voetbalplein DUP
14 Molsbroek Lokeren jonge Slechtvalk, 's middags jagend in de moerasvlakte. Tijdelijk daar ook 4 pleisterende Kluten AUT, CLP
Centrum  Wetteren Visarend 's middags overvliegend langs Cederdreef  CRM
13 Fondatie Sinaai Grote Zilverreiger overvliegend AUT, VEP, JOR, VET
Linie Eksaarde Koekoek (eerste in regio dit jaar) AUT, JOR
10 Molsbroek Lokeren Appelvink en 3 Witgatjes 's middags over de moerasvlakte vliegend CRM, AUT
9 Molsbroek Lokeren 2 m en 1 v Zomertaling op waterplas aan groot rietveld. Overdag werd het mannetje Blauwvleugeltaling niet gezien ('s morgens wel een schuiltent met niet-ge´dentificeerde fotograaf aan de waterplas)., maar 's avonds kon de vogel opnieuw waargenomen worden op de betreffende waterplas (SLW, HED). In de namiddag nog min. 20 Zwartkopmeeuwen in de moerasvlakte  (EVJ)  SLW, HED, VAD, BAY, EVJ e.a.
Donkmeer Berlare Slechtvalk laag boven hooilanden vliegend AUT, PAW
Sombeekse meersen

Waasmunster & Elversele

Bruine Kiekendief (m) in meersen te Sombeke & Elversele DBW
Oude Durme Waasmunster Huiszwaluw (eerste in regio dit jaar) en ad. Zwartkopmeeuw DBW
Centrum en omgeving Waasmunster koppel Huiszwaluw (eerste in regio dit jaar) 's avonds terug op nestlocatie in Stationsstraat VDP
Westlede Eksaarde Tapuit (m) CLS
Suikerfabriek Moerbeke 5 Geoorde Futen, Blauwe Kiekendief (v), 7 Kluten en 19 Scholeksters CLS
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling:

Slobeend (3k + 2mannetjes) - Krakeend (6 koppels) - Blauwborst (2) - Wintertaling (4) - Graspieper (18) - Roodborsttapuit (2 m) - Aalscholver (9) - Canadese Gans (2) - Groene Specht (1) - Scholekster (4) - Bergeend (5) - Dodaars (2) - Patrijs (1) - Grutto (12) - Zwartkop (4zp) - Buizerd (2) - Kleine Mantelmeeuw (1) - Rietgors (3) - Grote Bonte Specht (1) - Gaai (1) - Torenvalk (1 op nestkast) - Watersnip (22) - Witte Kwikstaart (3) - Nijlgans (4) - Magelhaengans (1 mannetje)

VDA, VOR
Scheldebroeken Berlare Tapuit langs Heirweg (omgeving van de meersen) MAJ
8 Molsbroek Lokeren Ad. mannetje Blauwvleugeltaling nog steeds samen met 2 m en 1 v Zomertaling op waterplas ten N van het groot rietveld (te zien vanaf de Durmedijk). 's Morgens daar ook een jonge Slechtvalk (DGD) overvliegend in oostelijke richting. 's Avonds min. 34 ad. Zwartkopmeeuwen in de moerasvlakte  (EVJ, FER) EVJ, PRY, DGD, VAD e.a.
Overmere dorp en omgeving Berlare zp. Veldleeuwerik en 1 Gele Kwikstaart langs de Koningsstraat (Kouter) MEG, ROE
Donkmeer Berlare enkele Kepen in de reservaatzone  MAJ

Blauwvleugeltaling (m) in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

7 Molsbroek Lokeren Ad. mannetje Blauwvleugeltaling , 's morgens samen met 2 m en 1 v Zomertaling opvliegend aan waterplas ten N van het groot rietveld, richting naastliggende natte weilanden of moerasvlakte (AUT). 's Avonds was de Blauwvleugeltaling samen met de 3 Zomertalingen opnieuw goed te zien aan de waterplas ten N van het groot rietveld  (GEB, EVJ, WIL, e.a.), alsook een Buidelmees aan het groot rietveld (GEB e.a.). 's Middags in de moerasvlakte een Grote Zilverreiger kortstondig pleisterend, 1 zp. Boomklever en Fitis aan Palingberg  (AUT, CRM). 's Namiddags ook een eerste zp. Rietzanger en zp. Grasmus aan het groot rietveld en min. 22 ad. Zwartkopmeeuwen in de moerasvlakte (EVJ) AUT, HEB, EVJ, WIL e.a.
Moeren Hamme 3 bezette nesten van Blauwe Reiger AUT
Scheldebroeken Zele Gekraagde Roodstaart (m) aan Grote Dijk MAJ

Blauwvleugeltaling (m) in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

6 Molsbroek Lokeren min. 38 ad. Zwartkopmeeuwen 's avonds in de moerasvlakte, en min. 24 Watersnippen in de natte weilanden (waarvan ook zeker 1 'kloktikkend') EVJ
Fondatie Sinaai Blauwe Kiekendief (v) jagend langs kanaal (ook kant Stekene) VDP
5 Fondatie Sinaai Havik en 2 overvliegende Witgatjes AUT
Linie Eksaarde Bruine Kiekendief (m) AUT
Paardenweide Berlare 2 Canadese Ganzen, 2 Bergeenden, 8 Krakeenden, 6 Slobeenden, 2 Kuifeenden, 2 Buizerds, 1 Torenvalk, 9 Grutto's en ca. 15 Kieviten DPP
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

28 Aalscholvers, 3 Nijlganzen, 1 Canadese Gans, 2 Buizerds, 1 Torenvalk, 1 Bergeend, 6 koppels Slobeend, 9 koppels Krakeend, 4 Wintertalingen, 15 Watersnippen, 5 Scholeksters, 2 Tureluurs, 1 Kemphaan, 15 Grutto's, 1 Groene Specht, 4 Grote Bonte Spechten, 20 Graspiepers, 3 Witte Kwikstaarten, ca. 100 Kramsvogels, 2 zp. Blauwborst, 1 Staartmees, 2 Gaaien en 2 zp.+ 8 Rietgorzen

VDA, VOR
4 Kalkense meersen Berlare zp. Grasmus (eerste voor regio dit jaar) en zp. Fitis op Heisbroek te Uitbergen ROE
Scheldebroeken Berlare 15 Krakeenden, min. 12 Grutto's en ca. 120 Kramsvogels in het Aubroek MAJ
Molsbroek Lokeren min. 8 koppels ad. Zwartkopmeeuw, 's middags in de moerasvlakte AUT, CRM
Donkmeer Berlare 60 bezette nesten Aalscholver en 86 bezette nesten Blauwe Reiger in de reservaatzone. Verder daar ook al 1 Visdief (eerste voor regio dit jaar), 2 roepende Boomklevers en 1 zp. Zwartkop AUT, CLP

Evolutie broedkolonie Aalscholver en Blauwe Reiger aan het Donkmeer te Berlare

 

3 Molsbroek Lokeren koppel Zomertaling, 4 Grutto's, 1 Tureluur en min. 8 Watersnippen, 's avonds in natte weilanden. In de moerasvlakte 21 ad. Zwartkopmeeuwen en uiteraard de vele (al min. 15) koppels Geoorde Fuut  EVJ
Molsbroek Lokeren verschillende koppels Geoorde Fuut (zie boven), min. 4 ad. Zwartkopmeeuwen en 1 Zwartkop, 's morgens thv. moerasvlakte (COB). Verder ook al 4 zp. Blauwborst en 4 zp. Rietgors COB, AUT, CRM 
2 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

3 Dodaars, 28 Aalscholvers, 9 Nijlganzen, 12 Canadese Ganzen, 4 Buizerds, 6 Torenvalken, 20 Bergeenden, 3m + 1v Slobeend, 19 Krakeenden, 2 Kuifeenden, 4 Wintertalingen, 2 Watersnippen, 1 Houtsnip, 12 Scholeksters, 1 Witgat, 9 Grutto's, 8 Patrijzen, 5 Groene Spechten, 4 Grote Bonte Spechten, 4 Steenuilen, 1 IJsvogel, 10 Graspiepers, 3 Veldleeuweriken, 7 Witte Kwikstaarten, 3 Gele Kwikstaarten (eerste in regio dit jaar), 4 Boerenzwaluwen, 7 Grote Lijsters, 1 Koperwiek, 28 Kramsvogels, 3m Roodborsttapuit, 1 Tapuit (eerste in regio dit jaar), 1 Zwarte Roodstaart, 1 Boomkruiper, 19 Ringmussen, 6 zp. Blauwborst, 6 Staartmezen, 1 Goudhaan, 6 Gaaien en 2 zp. Rietgors. Ook nog 1 Hermelijn

VDA, VOR, HUA
Daknamse meersen Lokeren koppel Bergeend, koppel Krakeend, 2m + 1v Wintertaling en 1 Witgat in de Kraaimeersen en omgeving voetbal. Verder nog 2 Watersnippen (op Rotten), 3 Sperwers en 2 Buizerds DUP
1 Daknamse meersen Lokeren koppel Bergeend, Tureluur en Witgat thv. ooievaarsnest in Kraaimeersen, en 38 Canadese Ganzen op weilanden nabij sportvelden EVJ, VAS
Suikerfabriek Moerbeke 45 bezette nesten Aalscholver, min. 6 Geoorde Futen, Blauwe Kiekendief (v) jagend, 6 Kluten en ca. 16 Scholeksters  EVJ, VAS
Sombeekse meersen Waasmunster Blauwe Kiekendief (v) overvliegend langs Durme, en Kuifmees (soms 4-5 samen) in tuin van Dommelstraat VDP
Oude Durme Waasmunster 8 Kuifeenden, 3 Scholeksters, 2 Boerenzwaluwen  VDP
Hamputten Waasmunster Nog min. 13 Putters pleisterend EVJ
Lippensbroek Hamme 2 Witgat pleisterend VPP

 

Waarnemers