Januari 2007                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                        Waarnemingen december 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Ooievaarskoppel te Daknam, nieuwspagina

Recente foto's in "fotoalbum" 

Tel je tuinvogels op 3 en 4 februari. "Voeren en Beloeren"  

  

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Ansevelde Hamme 4 Bergeenden, 12 Krakeenden, ca. 10 Wilde Eenden, 9 Meerkoeten en 2 Buizerds in de Gavers DFW
De Moeren Hamme 2 Buizerds DFW
Oude Durme Hamme 9 Aalscholvers, 6 Kuifeenden, 4 Wintertalingen, 9 Futen, 2 Slobeenden, 15 Krakeenden , ca. 250 Meerkoeten. Op de weide tegenover "De Watermolen" : 65 Canadese Ganzen, 3 Brandganzen, 12 Boereganzen en 8 "Knobbelganzen" DFW
Durme Hamme Enkele honderden Wintertalingen, Kuifeenden, Krakeenden, Bergeenden en Wilde Eenden DFW
Naillebroek Hamme ca. 300 Tafeleenden, 40 Wintertalingen, 15 Wilde Eenden en 9 Bergeenden op de Schelde DFW
Lippensbroek Hamme 2 Blauwe Reigers, 7 Bergeenden DFW
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Koppel Fuut op Moervaart ter hoogte van sas, Sperwer koppel, 3 Buizerds rustend, Torenvalk vr., 2-3 Waterrallen aan afgraving, en ca. 30 Kramsvogels in boomgaard VAC
28 Daknamse meersen Lokeren 6 Watersnippen op 'De Rotten' DUP
Oude Durme Hamme & Waasmunster 14 Futen, 1 Wulp en 10 Groenlingen DBW
Donkmeer (reservaatzone) Berlare Blauwe Kiekendief (m) jagend en 4 Watersnippen pleisterend in veengrasland. Boomklever, Boomkruiper, ca. 20 vinken en ca. 5 Staartmezen in moerasbos eendenkooi. 7 Futen, 25 Grauwe Ganzen, 5 Nijlganzen, 175 Smienten, ca. 50 Slobeenden, 4 Krakeenden, 2 Wintertalingen en 8 Kuifeenden op put 12&13 DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Aalscholver (9) Krakeend (13) Groene Specht (1) Buizerd (4) Kramsvogel (23) Graspieper (3) Dodaars (1) Slobeend (1m) Staartmees (11) Grote Mantelmeeuw (1) Grote Bonte Specht (1) Wintertaling (9) Bergeend (3) Veldleeuwerik (1) Rietgors (2) Watersnip (1) Nijlgans (3) Torenvalk (1koppel) Gaai (3) Koperwiek (17) Steenuil (3) Patrijs (5) IJsvogel (2) Kleine Bonte Specht (1) Ringmus (4) VDA, VOR
27 Daknamse bossen Lokeren koppel Bosuil 's morgens roepend (ook op 26/01) KRD
Molsbroek Lokeren 184 Canadese Ganzen  EVJ
Daknamse meersen Lokeren 27 Canadese Ganzen aan vijver langs sportvelden EVJ
Lokeren centrum en omgeving Lokeren 65 Canadese Ganzen in Stadspark Ter Beuken EVJ
E3 putje Waasmunster 32 Canadese Ganzen EVJ
Ten Reyen Waasmunster Nonnetje (v) pleisterend EVJ
Donkmeer Berlare 132 Canadese Ganzen WIL
Nieuwdonk Berlare 20 Canadese Ganzen, 286 Grauwe Ganzen en ca. 1400 Smienten WIL
Bunt Hamme 85 Canadese Ganzen, 34 Nijlganzen, 24 Bergeenden, 18 Krakeenden, 16 Slobeenden en 29 Meerkoeten in het Groot Gelaag VPP
De Roggeman Hamme 2 Futen en 60 Kuifeenden VPP
Scheldebroeken Zele & Berlare 6 Canadese Ganzen VOR e.a.
Suikerfabriek Moerbeke 63 Canadese Ganzen DCG
Sint-Onolfspolder Dendermonde 18 Canadese Ganzen aan Meirdam, 16 Canadese Ganzen nabij Maaivijver. Verder daar ook nog 30 Slobeenden (m), 15 Bergeenden en 1 koppel Knobbelzwaan DVM
Armenput Grembergen 10 Bergeenden  DVM
24 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief jagend in moerasvlakte. Daar o.a. ook 6 Pijlstaarten CRM, AUT, CLP, DPW
23 Donkmeer Berlare 1 zp. Zwarte Mees in villawijk MAJ
Berlarebroek Berlare 1 zp. Matkop MAJ
Molsbroek Lokeren ca. 35 Kolganzen overvliegend naar ZW CRM
22 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger, 's middags overvliegend thv. moerasvlakte AUT
20 Donkmeer Berlare 64 Futen, 2 Zwarte Zwanen, 128 Aalscholvers (namiddag), min. 25 Blauwe Reigers, min. 123 Canadese Ganzen, 5 Nijlganzen, 9 Boereganzen, 2 Bergeenden, 264 Smienten, min. 230 Wilde Eenden, ca. 10 Wintertalingen, 2 Pijlstaarten, 135 Slobeenden, 12 Krakeenden, 9 Kuifeenden, 1 v. Krooneend (waarschijnlijk ontsnapt/verwilderd), 1 m. Grote Zaagbek (EVJ) , min. 45 Waterhoenen, min. 55 Meerkoeten en 2 IJsvogels EVJ, WIL, VDP
Nieuwdonk Berlare 3 Futen, 1 Grote Zilverreiger tijdens avondschemering overvliegend (vanuit NW) richting ZZO (Hemelse Rij), 2 Nijlganzen, 4 Bergeenden, 2 Slobeenden, ca. 1690 Smienten, 135 Meerkoeten, 25 Kieviten en 1 Scholekster. 's Avonds op de slaapplaats ca. 2250 Kokmeeuwen, 1 Stormmeeuw, 27 Zilvermeeuwen, 2 Kleine Mantelmeeuwen en 11 Grote Mantelmeeuwen. Een uitzonderlijk laag aantal meeuwen voor deze periode (misschien omwille van de storm enkele dagen geleden (?); op het Donkmeer zaten ze alleszins niet). Er lagen ook min. 11 meeuwen (Zilvermeeuw/Kokmeeuw) dood langs de rand van Nieuwdonk EVJ, WIL, VDP
Zele centrum en omgeving Zele 44 Kolganzen rond 11u overvliegend naar W VAD
17 Scheldebroeken Zele & Berlare Smelleken (1) Rietgors (4) Grote Lijster (1 zingend) Krakeend (5m + 3v) Dodaars (1) Buizerd (2) Graspieper (10) Bergeend (6) Witte Kwikstaart (1) Aalscholver (5) Torenvalk (2m) Groene Specht (1) Sperwer (1) Kramsvogel (2) Ekster (15ex samen) Wintertaling (enkele tientallen) VDA, VOR
14 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (onv. v) 's namiddags pleisterend in moerasvlakte EVJ, PLG
Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): vervolg.

1 Dodaars, 4 Futen, 2 Knobbelzwanen, 10 Aalscholvers, min. 11 Blauwe Reigers, 203 Canadese Ganzen, 8 Bergeenden, 1156 Wilde Eenden ('s avonds opvliegend), 115 Slobeenden, 81 Wintertalingen, 93 Smienten, 7 Pijlstaarten (5m,2v), 31 Krakeenden, 12 Kuifeenden, 5 Tafeleenden, 1 Soepeend, min. 35 Meerkoeten, min. 30 Waterhoenen, min 6 Waterrallen (aud) en min. 231 Watersnippen ('s avonds opvliegend)

EVJ, PLG
Hamputten Waasmunster 1 Dodaars, 32 Futen, 12 Aalscholvers, 14 Krakeenden, 28 Wilde Eenden, 207 Kuifeenden, 30 Tafeleenden, ca. 39 Meerkoeten, min. 8 Waterhoenen en 2 IJsvogels EVJ, PLG
Waesmeer Tielrode 3 Brilduikers pleisterend HEG
Scheldebroeken Zele & Berlare Blauwe Reiger (5) Meerkoet (44) Wilde Eend (49) Dodaars (1) Bergeend (7) Aalscholver (19) Kievit (+/- 231) Waterhoen (18) Wintertaling (13) Krakeend (4) Nijlgans (1) Rietgors (2) Groene Specht (1) Grote Lijster (2) (1 zingend) Buizerd (3) Slechtvalk (2) Graspieper (1) Kramsvogel (17) Blauwe Kiekendief (1m) Torenvalk (1vr) Huismus (8) Staartmees (11) Groenling (1) Sperwer (1) Steenuil (2) Gaai (2) Patrijs (14) VDA, VOR
Oude Durme Hamme & Waasmunster 3 Roerdompen PVG
13 Donkmeer Berlare Slechtvalk in late namiddag rondvliegend WIL, EVJ
Donkmeer Berlare Resultaten watervogeltelling (winterperiode):

71 Futen, 354 Aalscholvers op slaapplaats (reservaatzone), min. 32 Blauwe Reigers, ca. 288 Canadese Ganzen, 4 Nijlganzen, 168 Grauwe Ganzen, 9 Boereganzen, 6 Bergeenden, 386 Smienten, ca. 510 Wilde Eenden, 14 Wintertalingen, 4 Pijlstaarten, 208 Slobeenden, 32 Krakeenden, 29 Kuifeenden, 4 Soepeenden, 1 v. Krooneend (waarschijnlijk ontsnapt/verwilderd), min. 65 Waterhoenen, min. 68 Meerkoeten en 2 IJsvogels

WIL, EVJ
Nieuwdonk Berlare 4 Futen, 6 Canadese Ganzen, 1255 Smienten, 4 Kuifeenden en ca. 138 Meerkoeten WIL, EVJ
Ten Reyen Waasmunster 3 Futen, 41 Wilde Eenden, 8 Krakeenden, 9 Kuifeenden, min. 10 Waterhoenen en 12 Meerkoeten EVJ
E3 putje Waasmunster 2 Futen, 27 Boereganzen, 4 Wilde Eenden, 10 Waterhoenen en 11 Meerkoeten EVJ
Daknamse meersen Lokeren 4 Watersnippen pleisterend op 'De Rotten' DUP
9 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger, 's middags tijdelijk pleisterend in moerasvlakte AUT, MAJ, BRG, CLP
Berlarebroek Berlare Kuifmees in spar MAJ
7 Hamputten Waasmunster Nonnetje (v) 's namiddags pleisterend op ZZW-uitloper tegen Molsbroek EVJ
Daknamse meersen Lokeren 3 Watersnippen pleisterend op 'De Rotten' DUP
4 Berlarebroek Berlare 2 Grote Zilverreigers nog steeds pleisterend thv. Hemelse Rij (ten oosten van Donklaan) MEG
3 Berlarebroek Berlare 2 Grote Zilverreigers pleisterend thv. Hemelse Rij (ten oosten van Donklaan). Zie ook waarneming op 27 dec. MEG
1 Molsbroek Lokeren 66 Kolganzen 's morgens overvliegend naar zuidwest. In de moerasvlakte o.a. 3 m en 1 v. Pijlstaart  VAD
Overmere dorp en omgeving Berlare 11 Wulpen overvliegend over Molenveld richting Donkmeer MEG

 

Waarnemers